Aquapark Fala Regulaminy

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis i Sklep internetowy dostępne pod adresem internetowym www.aquapark.lodz.pl, a
prowadzone są przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście, XX Wydziału Krajowego Rejestru
Gospodarczego pod numerem KRS 0000196146, o kapitale zakładowym w wysokości 96 443 000,00
zł, NIP 727-26-16-658, REGON 473230469.
2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Aquapark
w ramach Serwisu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość,
zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. Akceptacja Regulaminu wiąże
się z obowiązkiem przestrzegania jego postanowień.
4. Regulamin udostępniany jest w sposób nieodpłatny na stronie internetowej www.aquapark.lodz.pl,
w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie treści Regulaminu,
w celu zagwarantowania Użytkownikowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

II. Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Aquaparkiem umowę w ramach Sklepu, której przedmiot
nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Aquapark – Aqua Park Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-208), przy al. Unii Lubelskiej 4, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście, XX Wydziału Krajowego
Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000196146, o kapitale zakładowym w wysokości 96 443
000,00 zł, NIP 727-26-16-658, REGON 473230469.
3. Obiekt – należący do Aquaparku kompleks budynków i ruchomości składających się na tzw. park
wodny, zlokalizowany w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 4.
4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aquapark.lodz.pl, za pośrednictwem
którego Aquapark świadczy Usługi drogą elektroniczną.
5. Użytkownik - każdy podmiot, na rzecz którego, świadczone są przez Aquapark Usługi w ramach
Serwisu.
6. Usługa – usługa świadczona przez Aquapark na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu na
warunkach określonych w Regulaminie, polegająca na:

1) umożliwieniu Użytkownikowi założenia Konta w Serwisie i korzystania z jego funkcjonalności;
2) zapewnieniu możliwości zapoznania się z ofertą Sprzedającego;
3) umożliwieniu zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu bez zakładania Konta;
4) wysyłce newslettera.

7. Konto - konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające dokonywanie za pośrednictwem Serwisu zakup
Produktów, gromadzenie przez Użytkownika jego danych, w tym o zakupionych za pośrednictwem
Sklepu Produktach oraz weryfikację stanu Kart Abonamentowych.
8. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Aquapark pod adresem internetowym
www.aquapark.lodz.pl, umożliwiający Użytkownikowi zakup Produktów.
9. Produkt – Bilet, Urodziny, Karta Abonamentowa lub Zabieg SPA.
10. Bilet – dokument uprawniający do wstępu na Strefę Basenową lub Strefę Saun Aquaparku
i korzystanie z dostępnych w ramach tych Stref atrakcji przez określoną ilość osób dorosłych,
określoną ilość czasu, w określonych ramach godzinowych, w datach otwarcia obiektu Aquaparku,
przeznaczony do użycia w automacie biletowym zlokalizowanym na terenie Obiektu.
11. Urodziny – zlecenie zorganizowania przez Aquapark na rzecz Użytkownika we wskazanej dacie
i przedziale godzinowym przyjęcia urodzinowego zgodnie z wybraną ofertą, na zasadach określonych
w Regulaminie urodzin w Aquaparku Fala, zlecenie jest wiążące z chwilą potwierdzenia Zamówienia
w Sklepie.
12. Karta Abonamentowa – doładowana środkami płatniczymi i aktualna karta wartościowa w formie
plastikowej lub wirtualnej, uprawniająca do zakupu Produktów w ramach Sklepu oraz w zakupu usług
w Obiekcie w ramach salda posiadanych na karcie środków – zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie Kart Abonamentowych.
13. Zabieg SPA – wszelkiego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne ciała i twarzy, dostępne w ofercie
Aquaparku, w tym w szczególności masaże, peelingi, kąpiele, depilacje.
14. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedającym za
pośrednictwem Sklepu, zawierana na odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość
do chwili zawarcia umowy włącznie.
15. Regulamin - niniejszy Regulamin.
16. Regulamin Obiektu - Regulamin Ogólny Obiektu, obowiązujący wszystkie osoby korzystające z usług
Aquaparku.

III. Warunki korzystania z Usług

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do
jego nazwy, adresu strony internetowej, a także do prezentowanych w jego ramach treści należą do
Aquaparku, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
naruszający dobra osobiste osób trzecich.
3. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa
cywilnego.
4. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest możliwe pod warunkiem, że system
teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik spełnia następujące, minimalne wymagania
techniczne:

1) urządzenie końcowe Użytkownika jest podłączone do sieci Internet,
2) Użytkownik posiada aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3) na urządzeniu końcowym Użytkownika zainstalowane jest oprogramowania w postaci przeglądarki
internetowej, przy czym zalecane jest korzystanie z najbardziej aktualnej wersji.
a w przypadku Usługi sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu dodatkowo:
4) Użytkownik posiada drukarkę do wydruku czarno-białego bądź telefon lub urządzenie mobilne (typu
smartfon, tablet, e-czytnik) obsługujące pliki w formacie .pdf umożliwiające późniejsze wygenerowanie
zakupionego Biletu.

5. Aquapark stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników
Serwisu zapisywane są przez serwer Aquaparku na dysku twardym urządzenia końcowego
Użytkownika. Zasady stosowania przez Aquapark plików „cookies” określa Polityka Prywatności.

IV. Rodzaje i zakres świadczenia Usług

1. Z wykorzystaniem Serwisu Sprzedający umożliwia Użytkownikom skorzystanie z następujących Usług:

1) prowadzenia Konta w Serwisie i zapewnienia możliwości korzystania z jego funkcjonalności;
2) zapewnienia możliwości zapoznania się z ofertą Sprzedającego;
3) sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu bez zakładania Konta;
4) wysyłki newslettera.

2. Usługi za pośrednictwem Serwisu są świadczone przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez
cały rok.
3. Usługa założenia Konta w Serwisie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, ma charakter nieodpłatny,
jednak niektóre z jego funkcjonalności mają charakter odpłatny (zakup Produktów za pośrednictwem
Sklepu, w tym zakup i doładowanie Karty Abonamentowej). Do skorzystania z Usługi tego rodzaju
niezbędne jest dokonanie Rejestracji, zgodnie z pkt V. Regulaminu. W ramach tej Usługi Użytkownik
otrzymuje dostęp do Konta, w ramach którego ma zapewnioną możliwość zakupu Produktów w
Sklepie, dostępu do informacji o zakupionych Produktach i zarządzania nimi, weryfikacji stanu konta
posiadanej Karty Abonamentowej i jej doładowania środkami płatniczymi. Użytkownik ma również
możliwość dostępu do danych podanych w formularzu rejestracji i ich ewentualnej edycji.
4. Usługa zapewnienia możliwości zapoznania się z ofertą Sprzedającego, o której mowa w ust. 1 pkt 2
powyżej, ma charakter nieodpłatny. Do skorzystania z Usługi nie jest konieczne spełnienie innych
wymagań niż określone w pkt III. ust. 4 Regulaminu. W ramach tej Usługi Użytkownik uzyskuje prawo
dostępu do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym treści reklamowych.
5. Usługa sprzedaży Produktów w Sklepie bez zakładania Konta, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej,
ma charakter odpłatny. Do skorzystania z Usługi nie jest konieczne spełnienie innych wymagań niż
określone w pkt III. ust. 4 Regulaminu. W ramach tej Usługi Użytkownik ma możliwość zakupu
Produktów w Sklepie, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Szczegółowy sposób
dokonywania zakupów w Sklepie został określony w VII. Regulaminu.
6. Usługa wysyłki newslettera ma charakter nieodpłatny i polega na przesyłaniu przez Aquapark na adres
e-mail Użytkownika wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych
produktach lub usługach w ofercie Aqaparku, jak również aktualnych promocjach i sposobie rezygnacji
z Usługi.
7. Aquapark jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i Usług nieodpłatnych, w przypadku
działania przez Użytkownika na szkodę Aquaparku lub innych Użytkowników, naruszenia przez
Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do
Konta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:
przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu lub innymi działaniami hackerskimi.
Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres
niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług
nieodpłatnych. Aquapark zawiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług w formie
wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Użytkownika widoczny w ramach Konta.

V. Rejestracja

1. Rejestracji można dokonać w zakładce „Logowanie” Serwisu, po kliknięciu w przycisk „Załóż konto”,
w następstwie czego Użytkownik zostaje poproszony o wypełnienie formularza rejestracji.
2. W formularzu należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, oraz numer telefonu. Niezbędne jest również
ustalenie hasła, które powinno składać się z min. 8 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz
cyfry lub znaki specjalne. Hasło należy wpisać w formularz podwójnie o tej samej treści, aby zapobiec
ewentualnym pomyłkom.
3. Treści wpisane w formularz podświetlą się na zielono, jeżeli są prawidłowe albo na czerwono, jeżeli są
nieprawidłowe.
4. W formularzu Użytkownik powinien wyrazić akceptację treści Regulaminu, Regulaminu Obiektu
i Polityki Prywatności – klikając w odpowiednie okienko (tzw. checkbox) i zaznaczając je.
5. W formularzu Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na korzystanie z Usługi wysyłka newslettera
– klikając w odpowiednie okienko (tzw. checkbox) i zaznaczając je.
6. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji i sprawdzeniu poprawności danych w nim
zamieszczonych należy kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”.
7. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie
i otworzenie jest niezbędne do potwierdzenia rejestracji i zawarcia umowy o prowadzenie Konta
w Serwisie.

VI. Produkty

1. Aquapark zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości Biletów dostępnych przy jednorazowym
zakupie w określonych terminach, co będzie motywowane organizowanymi przez Aquapark
wydarzeniami lub ograniczeniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów. Zakup
innych Produktów nie jest limitowany, z tym zastrzeżeniem, że zakup Produktu Urodziny jest możliwy
pod warunkiem dostępności terminów.
2. Sklep umożliwia wyłącznie zakup Biletów tzw. „normalnych”, czyli bez zastosowania jakichkolwiek ulg.
W celu nabycia Biletu tzw. „ulgowego” należy zgłosić się do kasy biletowej Aquaparku w Obiekcie,
gdzie będzie możliwe zweryfikowanie uprawnień do danej ulgi.
3. Bilet zakupiony w Sklepie można wykorzystać we wskazanych na nim godzinach, w ramach godzin
otwarcia Obiektu Aquaparku, w okresie kolejnych 7 dni od momentu zakupu (wpływu zapłaty za bilet
na konto Sprzedającego), przy czym za 1 dzień rozumie się następujące po sobie 24 godziny zegarowe.
4. Bilety zakupione w Sklepie posiadają unikalne kody QR, umożliwiające ich identyfikację i zostaną
udostępnione Użytkownikowi w formie pliku .pdf poprzez przesłanie ich na adres e-mail Użytkownika
podany przy składaniu Zamówienia. Ważne Bilety będą również dostępne do pobrania lub okazania
po zalogowaniu na konto Użytkownika.
5. W celu wykorzystania Biletu zakupionego w Sklepie należy go pobrać na urządzenie mobilne lub
wydrukować, a następnie zeskanować kod QR widniejący na Bilecie w automacie biletowym
zlokalizowanym w obiekcie Aquaparku. Kody QR widniejące na Biletach mają charakter unikalny
i poleca się nie udostępniać Biletów osobom postronnym.
6. Karta Abonamentowa może być zakupiona wyłącznie przez Użytkowników posiadających Konto
w Sklepie. Po doładowaniu jej środkami płatniczymi przez Użytkownika jest ona automatycznie
widoczna w systemie kasowym Aquaparku i może zostać wykorzystana. W kasie Aquaparku
Użytkownik może zgłosić potrzebę otrzymania plastikowego odpowiednika Karty Abonamentowej
zakupionej za pośrednictwem Sklepu.
7. Aby skorzystać z Karty Abonamentowej należy zgłosić się do kasy biletowej znajdującej się w Obiekcie
i podać kasjerowi jej plastikowy odpowiednik, okazać widoczny po zalogowaniu do konta kod QR
albo wylegitymować się swoimi danymi identyfikacyjnymi, które są przypisane do Konta, takimi jak
imię, nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu. Z chwilą dokonania zakupów w kasie Obiektu za pomocą
Karty Abonamentowej, środki pieniężne na Karcie Abonamentowej zostaną pomniejszone o wartość
zakupionych usług.
8. Tylko Karta Abonamentowa w formie plastikowej oraz kodu QR dostępnego po zalogowaniu do konta
może być wykorzystywana na okaziciela. Aby zapobiec ewentualnym nadużyciom, do skorzystania
z Karty Abonamentowej poprzez podanie swoich danych identyfikacyjnych w kasie Obiektu, należy
dodatkowo okazać kasjerowi dokument tożsamości w celu potwierdzenia danych.
9. W celu skorzystania z usługi zakupionej w ramach Produktu Urodziny, należy zgłosić się do Restauracji
w Obiekcie w dniu i godzinie wynikających ze złożonego zlecenia.
10. Zakup Biletu w Sklepie nie wiąże się z gwarancją jego wykorzystania w okresie jego ważności. Bilet nie
będzie mógł zostać wykorzystany, jeżeli w Aquaparku zostanie osiągnięty limit osób korzystających
z Obiektu wynikający z wielkości Obiektu lub powszechnie obowiązujących przepisów albo w sytuacji
konieczności zamknięcia Obiektu z przyczyn niezależnych od Aquaparku. Aquapark podejmie wszelkie
możliwe starania, aby uwzględniając ilość Biletów sprzedanych za pośrednictwem Sklepu i stan
obłożenia Obiektu, zapewnić możliwość wykorzystania zakupionych za pośrednictwem Sklepu
Biletów, jednak nie może takiej możliwości zagwarantować. Niemożność wykorzystania Biletu
z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie nie powoduje po stronie Użytkownika jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu.
11. Z momentem zeskanowania Biletu w automacie biletowym Bilet uważa się za wykorzystany. Aquapark
zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Aquaparku wszystkim posiadaczom Biletów o tych
samych kodach. Przed zeskanowaniem Biletu należy upewnić się, że limit klientów korzystających
z usług Aquaparku nie został osiągnięty i Bilet może zostać wykorzystany.
12. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez Sprzedającego za nieważny.

VII. Zakupy w Sklepie (Zamówienie)

1. Proces dokonywania zakupu Produktów w Sklepie stanowi tzw. Zamówienie.
2. Aquapark zastrzega sobie prawo do limitowania ilości Biletów przeznaczonych do sprzedaży w danym
dniu w przypadku, gdy na dany dzień została sprzedana maksymalna liczba Biletów zapewnianiająca
bezpieczny pobyt gości na terenie Aquaparku, bądź wynikająca z ograniczonej puli niektórych Biletów.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera
wszystkie składniki, w tym podatek VAT, wszelkie prowizje i opłaty. W przypadku zamówienia kilku
Produktów, ceny poszczególnych Produktów zostaną zsumowane. Ostateczna cena zakupionych
Produktów oraz całkowita wartość do zapłaty znajduje się w podsumowaniu Zamówienia, w polu
„do zapłaty” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji.
4. Aby dokonać zakupu Produktu lub Produktów w Sklepie Użytkownik powinien wybrać odpowiedni
Produkt poprzez kliknięcie w przycisk „dodaj do koszyka” widoczny przy danym Produkcie. Użytkownik
ma następnie możliwość kontynuowania zakupów lub przejścia do finalizacji umowy poprzez
kliknięcie w odpowiedni przycisk.
5. Po kliknięciu w przycisk „przejdź do płatności” Użytkownik ma możliwość dokonania ewentualnej
modyfikacji ilości Produktów znajdujących się w koszyku lub usunięcia Produktów z koszyka.
6. Po sprawdzeniu poprawności zawartości koszyka Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Zgadza się,
przejdź dalej”, w wyniku czego wyświetli się łączna, ostateczna kwota do zapłaty. W celu finalizacji
transakcji należy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w ust. 7 albo 8 poniżej.
7. Jeżeli zakup będzie dokonywany w ramach Usługi zakupu Produktów bez rejestracji, Użytkownik
zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru
telefonu. Po uzupełnieniu wymaganych danych, należy kliknąć przycisk „Kub bez faktury” lub „Kupuję
i płacę”, a następnie „Przejdź do płatności”.
8. Jeżeli zakup będzie dokonywany w ramach Konta po zalogowaniu, Użytkownik będzie miał do wyboru
możliwość płatności przy użyciu Karty Abonamentowej albo płatności standardowej. Wybór formy
płatności dokonywany jest poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać kartą abonamentową” albo „Przejdź
do płatności” lub „Zapłać tradycyjnie”. Zapłata przy użyciu Karty Abonamentowej jest dostępna
wyłącznie dla Użytkowników, którzy mają przypisaną do Konta Kartę Abonamentową. W celu
skorzystania z tej formy płatności Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Potwierdź płatność kartą
abonamentową”, co automatycznie spowoduje obciążenie Karty Abonamentowej Użytkownika
przypisanej do Konta. Zapłata Kartą Abonamentową za zakup Karty Abonamentowej za
pośrednictwem Sklepu jest wykluczona.
9. Warunkiem przejścia do płatności, niezależnie od sposobu dokonywania zakupu, konieczne jest
wyrażenie akceptacji treści Regulaminu, Regulaminu Obiektu i Polityki Prywatności – klikając w
odpowiednie okienko (tzw. checkbox) i zaznaczając je.
10. Przed przejściem do płatności, niezależnie od tego, czy Użytkownik będzie dokonywał zakupów bez
rejestracji czy w ramach Konta, Użytkownik będzie miał możliwość wskazania czy zakup ma zostać
udokumentowany fakturą. Domyślnie wybraną opcją jest opcja „Bez faktury”. W przypadku kliknięcia
w przycisk „Faktura na osobę”’ lub „Faktura na firmę”, Użytkownik zostanie poproszony
o uzupełnienie danych niezbędnych do jej wystawienia. Zgłoszenie chęci otrzymania faktury jest
możliwe wyłącznie w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, przed dokonaniem płatności
w ramach Sklepu.
11. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa jedynie przed dokonaniem płatności.
12. Zamówienie uważa się za złożone z momentem kliknięcia w przycisk „Przejdź do Płatności”.
Zamówienie uważa się za potwierdzone w momencie potwierdzenia płatności. System będzie
oczekiwał na płatność przez 30 minut, po tym czasie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane.
13. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia złożenia Zamówienia, dochodzi do zawarcia
między Użytkownikiem a Aquaparkiem Umowy sprzedaży Produktów.

VIII. Płatność

1. W następstwie czynności opisanych w pkt VII. ust. 7-10 powyżej Użytkownik zostanie przeniesiony na
stronę internetową operatora płatności PayU, obsługiwaną przez PayU S.A., gdzie ma możliwość
skorzystania z następujących form płatności:

1) karta płatnicza,
2) przelew natychmiastowy,
3) BLIK.

2. Po wybraniu formy Płatności Użytkownik powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi
poleceniami.
3. Jeżeli płatność za Produkty zostanie potwierdzona, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail
potwierdzenie złożenia Zamówienia. Do momentu potwierdzenia płatności Bilety znajdują się w
ogólnodostępnej puli i mogą zostać zakupione przez inną osobę.
4. Jeżeli płatność za Produkty nie zostanie potwierdzona, Zamówienie zostaje anulowane.

IX. Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie Usług

1. Zawarcie umowy o prowadzenie Konta w Serwisie następuje z chwilą potwierdzenia dokonania przez
Użytkownika rejestracji, zgodnie z postanowieniami pkt V. Regulaminu. Umowa zawierana jest na
wniosek Użytkownika na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez Użytkownika w
dowolnym momencie. Rozwiązanie umowy następuje na wniosek Użytkownika zgłoszony
Aquaparkowi poprzez kliknięcie przycisku „usuń konto” w funkcjonalnościach Konta. Umowa ulega
rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta, o czym Użytkownik jest informowany, poprzez stosowny
komunikat na stronie Serwisu.
2. Umowa o świadczenie Usług zapewnienia możliwości zapoznania się z ofertą Sprzedającego jest
zawierana na czas trwania Usług i wygasa, gdy Użytkownik zaprzestanie korzystania z tych Usług,
tj. gdy Użytkownik opuści stronę Serwisu.
3. Umowa o świadczenie Usług sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu bez zakładania Konta
jest zawierana na czas trwania Usług, tj. czas niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży i wygasa
w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia złożenia Zamówienia na podany adres
e-mail.
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wysyłki newslettera następuje z chwilą dokonania przez
Użytkownika subskrypcji, tj. zapisania się do usługi newsletter. Umowa jest zawierana na czas
nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez Użytkownika w dowolnym momencie. Rozwiązanie
umowy następuje w sposób opisany w otrzymywanych przez Użytkownika w ramach Usługi
wiadomościach, tj. poprzez kliknięcie w zawarty w wiadomości link.
5. W przypadku Usług o charakterze bezterminowym, tj. prowadzenie Konta w serwisie i wysyłkę
newslettera, poza opisanymi powyżej sposobami rezygnacji z Usług, Użytkownik może zgłosić
Aquaparkowi chęć rezygnacji z Usługi w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres
sklep@aquapark.lodz.pl. W takim przypadku zaprzestanie świadczenia Usługi nastąpi nie później niż
w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany zwrotną wiadomością
e-mail.
6. Aquapark może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usług, tj. prowadzenie Konta
w Serwisie i wysyłkę newslettera w przypadku, gdy Użytkownik obiektywnie lub uporczywie narusza
Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym,
jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania takiego działania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu
na usunięcie naruszeń. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia
woli o wypowiedzeniu.
7. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług w przypadku braku akceptacji treści
nowej treści Regulaminu w razie jego zmiany. Wypowiedzenia należy dokonać w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o planowanej zmianie Regulaminu, odpowiadając na wiadomość
e-mail informującą Użytkownika o tej zmianie Regulaminu. W takim przypadku umowa ulega
rozwiązaniu wraz z upływem wskazanego przez Aquapark 7 dniowego terminu.

X. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł z Aquaparkiem umowę sprzedaży Karty
Abonamentowej może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, jeżeli nie doszło
jeszcze do jej wykorzystania. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Karty Abonamentowej w posiadanie przez Konsumenta, tj. od momentu uwidocznienia
Karty Abonamentowej w koncie Użytkownika.
2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Karty Abonamentowej, o której mowa w ust. 1
powyżej składając Aquaparkowi oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone
pisemnie na adres siedziby Aquaparku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
sklep@aquapark.lodz.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na
stronie internetowej Aquaparku. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Karty Abonamentowej, jest ona uważana
za niezawartą, a Aquapark niezwłocznie dokona anulacji Karty Abonamentowej. Następnie,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
Karty Abonamentowej, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności w ramach tej Umowy.
Aquapark dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży Biletów i Urodzin,
jako umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, gdzie w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Zgodnie
z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo
odstąpienia od umów sprzedaży tego rodzaju usług nie przysługuje Użytkownikowi, choćby był
Konsumentem.
5. Aquapark zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży z ważnych przyczyn, podanych
do wiadomości Użytkownika. W takim przypadku Aquapark niezwłocznie poinformuje Użytkownika
o zaistniałych okolicznościach wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany podczas składania
Zamówienia, z informacją o zmianie terminu lub zwrocie pieniędzy. W przypadku zwrotu środków
pieniężnych zostaną one zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od poinformowania
Użytkownika.

XI. Reklamacje

1. W razie niezgodności Produktu z Umową sprzedaży lub wystąpienia nieprawidłowości związanych
ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien zawiadomić o tym fakcie
Aquapark dokonując zgłoszenia reklamacyjnego.
2. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się wysyłając wiadomość e-mail na adres
sklep@aquapark.lodz.pl lub pisemnie na adres: Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź,
Al. Unii Lubelskiej 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Użytkownika oraz
opis przyczyny reklamacji.
3. Aquapark ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Odpowiedź w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego
jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika
adres, w zależności od sposobu zgłoszenia.
4. W przypadku reklamacji Użytkownika będącego Konsumentem nierozpatrzenie reklamacji w terminie
14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie oraz w Sklepie internetowym
w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Aqua Park Łódź Sp. z o.o., z siedzibą
w Łodzi, przy ul. Unii Lubelskiej 4.
2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym cele, podstawy i zasady przetwarzania
danych zawarte zostały w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego.
W polityce prywatności zostały również określone prawa osób, których dane dotyczą oraz informacje
dotyczące stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Aquapark zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte
przez Aquapark do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu.
Aquapark poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu na 7 dni przed wejściem w życie nowej
regulacji, za pomocą wiadomości e-mail zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym
fakcie Aquapark, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne zgodnie
z obowiązującym prawem nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień
Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa
celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)
3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz.93 ze zm.).

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN OGÓLNY OBIEKTU

1. Część ogólna

1.1. Aquapark „Fala”, zwany dalej Aquaparkiem jest własnością „Aqua Park Łódź Sp. z o.o.” przy
Al. Unii Lubelskiej 4 w Łodzi.
1.2. Przez Aquapark rozumie się obiekt w którego skład wchodzi w szczególności: hala wejściowa,
szatnie i natryski, hale basenowe wraz z urządzeniami i barem mokrym, plaża zewnętrzna, teren
zewnętrznych basenów i plac zabaw wraz z punktami gastronomicznymi (zwane dalej Strefą
Basenową), Strefa Saun i Spa (zwany dalej Strefą Saun) oraz parkingi i tereny zewnętrzne przed
halą wejściową.
1.3. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę prowadzącą zajęcia nauki i doskonalenia
pływania.
1.4. Każda osoba korzystająca z usług Aquaparku jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami
niniejszego Regulaminu oraz regulaminów odrębnych, które określają szczegółowe zasady
korzystania z poszczególnych części obiektu i urządzeń Aquaparku. Regulaminy dostępne są na
terenie obiektu oraz na stronie internetowej Aquaparku.
1.5. Każda osoba korzystająca z usług Aquaparku jest także zobowiązana do przestrzegania zakazów
i nakazów w formie tablic oraz znaków umieszczonych na terenie Obiektu, a także poleceń
obsługi Aquaparku.

2. Zasady korzystania z Aquaparku

2.1. Wstęp do Strefy Basenowej mają osoby dorosłe i dzieci bez względu na wiek. Wstęp może
odbywać się indywidualnie, bądź w grupach zorganizowanych. Wstęp do Strefy Saun mają
wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.2. Dzieci, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą przebywać
w obiekcie jedynie pod ustawiczną opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów. Opiekunowie
ponoszą pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby, odpowiadają za ich
bezpieczeństwo oraz szkody przez nie wyrządzone. W sytuacji, gdy wiek dziecka budzi
wątpliwość, obsługa Aquaparku Fala jest zobowiązana do weryfikacji daty urodzenia
na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem.
2.3. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren Aquaparku zobowiązane są zgłosić się do kas
i uzgodnić warunki korzystania z Aquaparku. Grupy obowiązuje dodatkowo odrębny regulamin
dla grup zorganizowanych.
2.4. Na teren Strefy Basenowej i Strefy Saun zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami
lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz
osoby z otwartymi ranami i skaleczeniami.
2.5. Na teren Aquaparku zakazuje się wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
przyjęcie środków odurzających i innych podobnie działających substancji.
2.6. Personel Aquaparku może czasowo wstrzymać sprzedaż biletów w przypadku braku wolnych
miejsc w obiekcie. Sprzedaż będzie prowadzona sukcesywnie w miarę opuszczania Aquaparku
przez klientów.
2.7. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, powinny przesiąść się na wózek basenowy.
W uzasadnionych sytuacjach personel może zezwolić na dalsze korzystanie z własnego wózka.
2.8. Szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z Aquaparku reguluje dział 3. Odpłatność.
2.9. Na terenie Aquaparku obowiązują znaki: zakazujące, nakazujące i informacyjne, do których
każdy korzystający z Aquaparku zobowiązany jest się stosować.
2.10. Osoby przebywające na terenie Aquaparku obowiązane są do zachowania należytej staranności
w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

2.10.1. niepozostawiania na terenie Aquaparku bez opieki i nadzoru osób opisanych w pkt. 2.2,
2.10.2. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na terenie
Aquaparku,
2.10.3. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników
Aquaparku, a także komunikatów podawanych przez głośniki,
2.10.4. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności
i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków
atmosferycznych,
2.10.5. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności,
sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
2.10.6. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych, lub pracowników Aquaparku
o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo własne lub innych osób.

2.11. Przed przekroczeniem bramek wejściowych obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na
obuwie basenowe. Dopuszczalne jest chodzenie boso. Po zakończeniu pływania oraz
przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje dopiero po
przekroczeniu bramek wejściowych.
2.12. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.
2.13. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania
się.
2.14. Zakazuje się podglądania oraz filmowania osób przebierających się.
2.15. Osoby po przebraniu się, zobowiązane są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb
i innych przedmiotów wniesionych na teren szatni w wyznaczonej przez transponder szafce.
Istnieje możliwość zdeponowania rzeczy wartościowych w kasie za dodatkowa opłatą. W
pozostałym zakresie Aquapark nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w innych
miejscach publicznie dostępnych, niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.
2.16. Przed wyjściem z szatni na teren hal basenowych należy sprawdzić czy szafka została
zamknięta. W przypadku wystąpienia problemów z zamknięciem szafki należy niezwłocznie
zgłosić się do personelu Aquaparku.
2.17. Osoby, które zdecydowały się na wniesienie rzeczy na teren Aquaparku, a nie przechowaniu
ich w przeznaczonych do tego szafkach ubraniowych, zobowiązane są do nadzoru nad nimi.
2.18. W przypadku zagubienia transpondera zawartość szafki zostaje przekazana użytkownikowi
szafki dopiero po uwiarygodnieniu, że użytkownik jest właścicielem pozostawionych w szafce
rzeczy. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych Aqua
Park Łódź Sp. z o. o. nie odpowiada.
2.19. Rzeczy znalezione na terenie Aquaparku należy przekazać personelowi Aquaparku. Personel
na kasach wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela. W przypadku nie
zgłoszenia się po rzeczy znalezione, zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych; 90-
001 Łódź, Piotrkowska 153, tel. 42 638 57 66.
2.20. W Strefie Basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi
higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający dużych elementów metalowych lub
plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób
korzystających:

2.20.1. dla kobiet - jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,
2.20.2. dla mężczyzn - kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda.

2.21. Dzieci do lat 3 korzystające z Aquaparku muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchy
przeznaczone do kąpieli.
2.22. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego
może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Kas i Kierownika Zmiany
Ratowników.
2.23. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
W przypadku przebywania na terenie Aquaparku w okularach korekcyjnych, okulary te muszą
być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
2.24. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych
po uzyskaniu zgody Kierownika Kas. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr
osobistych, m. in. poprzez upublicznienie wizerunku przez osoby trzecie, w tym klientów
Aquaparku.
2.25. Szatnie grupowe przeznaczone są wyłącznie dla grup zorganizowanych korzystających
z Aquaparku pod opieką i nadzorem.
2.26. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie całego ciała pod
natryskiem (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp.
2.27. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem Ratownik.
2.28. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i urządzenia wodne.
Bezpośredni ustawiczny nadzór i opiekę nad dziećmi sprawują ich opiekunowie.
2.29. Na terenie Strefy Basenowej obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

2.29.1. seria krótkich sygnałów dźwiękowych - ALARM - wezwanie do natychmiastowego
opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania
się dalszym poleceniom ratowników lub personelu Aquaparku,
2.29.2. długi sygnał dźwiękowy - zakończenie zajęć lub pracy Aquaparku – nakaz
natychmiastowego wyjścia z wody,
2.29.3. krótki sygnał dźwiękowy - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i/ lub
personelu Aquaparku.

2.30. Nie wolno umieszczać leżaków, parasoli i krzeseł w nieckach basenowych oraz w odległości
2 m wokół nich. Ustawianie w/w sprzętu nie powinno przeszkadzać w komunikacji na terenie
obiektu ani zastawiać dróg i wyjść ewakuacyjnych.
2.31. Wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy
dostosować własne plany aktywności ruchowej:

2.31.1. strefa brodzikowa – o głębokości wody do 0,4 m,
2.31.2. strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości wody do 1,2 m,
2.31.3. strefa dla umiejących pływać – o głębokości wody do 1,8 m.

2.32. Głębokości wody w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach
niecek basenowych lub w ich pobliżu.
2.33. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z brodzików oraz ze stref
dla nieumiejących pływać (za wyjątkiem zajęć zorganizowanych nauki pływania,
prowadzonych przez uprawnioną osobę).
2.34. Korzystanie z urządzeń wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby
o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z urządzeń ze szczególną ostrożnością
lub po wcześniejszej konsultacji ze swoim lekarzem.
2.35. Strefy Aquaparku i urządzenia wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane
są poprzez tabliczkę STREFA ZAMKNIĘTA. Korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
2.35.1. Tory lub niecki mogą być czasowo zarezerwowane na zajęcia zorganizowane.
Oznakowane są poprzez tabliczkę TOR ZAREZERWOWANY. Korzystanie z nich w tym
czasie przez osoby nieuczestniczące w zajęciach jest zabronione. Informacja
o zarezerwowanych strefach umieszczona jest w kasie Aquaparku.
2.36. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów (nie dotyczy to
zajęć zorganizowanych). Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może
przekraczać: na długim torze 12 osób, na krótkim torze 8 osób. Nie dotyczy to zajęć
zorganizowanych. Nadzór nad liczbą osób sprawuje ratownik.
2.37. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom korzystającym
z Aquaparku nie wolno:

2.37.1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika lub w czasie prowadzenia akcji
ratowniczej,
2.37.2. korzystać z usług i oferty Aquaparku po spożyciu alkoholu, środków
odurzających lub innych podobnie działających substancji, a także ich wnoszenie
na teren Aquaparku,
2.37.3. spożywać alkoholu poza częściami obiektu pełniącymi funkcję restauracyjną –
w restauracji w holu głównym oraz w bufetach zewnętrznych;
po spożyciu alkoholu w w/w miejscach zabrania się korzystania z atrakcji
Aquaparku (dotyczy wszystkich stref),
2.37.4. wnosić i spożywać artykułów spożywczych i napojów (w tym alkoholowych)
oraz środków odurzających,
2.37.5. używać strojów i przedmiotów w sposób widocznie zabrudzony, lub które mogą
wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
2.37.6. wchodzić do wody w strefie niecek basenowych oznaczonych znakiem
Niebezpieczna głębokość wody, jeżeli nie umie się pływać, za wyjątkiem zajęć
zorganizowanych nauki pływania, prowadzonych przez uprawnioną osobę,
2.37.7. nurkować, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez
uprawnioną osobę,
2.37.8. skakać do wody, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez
uprawnioną osobę,
2.37.9. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów,
2.37.10. biegać, popychać i wrzucać do wody innych uczestników, głośno krzyczeć oraz
zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych
użytkowników Aquaparku,
2.37.11. wszczynać fałszywych alarmów,
2.37.12. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, za wyjątkiem zajęć
zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną osobę,
2.37.13. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
2.37.14. wchodzić i wychodzić z niecek basenowych poza miejscami do tego
przeznaczonymi tj.: drabinkami, schodami, obszarem plaży przy niecce sztucznej
fali, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną
osobę,
2.37.15. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza
sytuacjami wypadkowymi,
2.37.16. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,
2.37.17. używać mydła i środków chemicznych w nieckach basenowych i jacuzzi,
2.37.18. niszczyć urządzeń i wyposażenia Aquaparku,
2.37.19. przemieszczać wyposażenia ruchomego (nie dotyczy leżaków) bez zgody
ratowników lub personelu,
2.37.20. korzystać ze sprzętu muzycznego w sposób zakłócający innym korzystającym,
2.37.21. palić tytoniu, w tym e-papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
2.37.22. spożywać posiłków lub napojów (w tym alkoholowych) w nieckach basenowych
i poza miejscami do tego wyznaczonymi,
2.37.23. pozostawiać obuwia basenowego w strefach komunikacji i przelewów
basenowych,
2.37.24. wprowadzać zwierząt, korzystać z rolek do jazdy, rowerów, własnych desek do
pływania oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
2.37.25. wchodzić na murki okalające niecki basenowe (wejście na cembrowinę basenu
z falą nie dotyczy zajęć zorganizowanych, w tym nauki pływania prowadzonych
przez uprawnioną osobę), rzeźby, balustrady, kwietniki, skały oraz inne
elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,
2.37.26. załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC w szczególności w nieckach
basenowych i jacuzzi oraz wyrzucać śmieci w miejscach do tego nie
wyznaczonych,
2.37.27. w jakikolwiek sposób zanieczyszczać wody basenowej.

2.38. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować koniecznością
opuszczenia Aquaparku, odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę spowodowaną
nieprzestrzeganiem zasad regulaminu jak również podjęciem przez Aquapark innych
kroków przewidzianych prawem.
2.39. Korzystanie z suszarek może odbywać się jedynie w szatniach lub w holu wejściowym
w miejscach do tego wyznaczonych.
2.40. Hale basenowe, Spa i Świat Saun oraz tereny zewnętrznych basenów wraz z placem zabaw
należy opuścić najpóźniej 15 minut przed zamknięciem obiektu niezależnie od godziny
zakupu biletu wstępu. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia należy opuścić Aquapark.
2.41. Ilość leżaków w Aquaparku jest ograniczona. Aquapark nie prowadzi rezerwacji leżaków
w sezonie letnim.
2.42. Napoje alkoholowe są podawane wyłącznie w części obiektu pełniącej funkcję
restauracyjną, tj. w restauracji usytuowanej w holu głównym oraz w punktach
gastronomicznych usytuowanych na terenie zewnętrznym. Spożywanie napojów
alkoholowych poza wyznaczonymi strefami jest zakazane.
2.43. Nie sprzedaje się napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym oraz niepełnoletnim.
2.44. Po spożyciu alkoholu na terenie Aquaparku i w miejscach do tego wyznaczonych,
bezwzględnie zabronione jest korzystanie z sauny w hali basenowej, Strefy Saun, niecek
basenowych i pozostałych atrakcji na terenie Aquaparku.
2.45. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje,
w tym używające wulgaryzmów, będące pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających, stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych osób przebywających w
obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, zaleceń
służb ratowniczych, porządkowych lub personelu Aqua Park Łódź Sp. z o. o. mogą zostać
usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu lub karnetu.
2.46. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek
uszczerbku na zdrowiu, Aquapark lub jego ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty
odszkodowania osobom nieprzestrzegającym zasad regulaminu, w tym w szczególności
zasad spożywania alkoholu na terenie Aquaparku.

3. Odpłatność za usługi

3.1. Wstęp na teren Aquaparku odbywa się na podstawie wykupionego biletu. Bilety są dostępne
w sprzedaży w kasach Aquaparku oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem
internetowym www.aquapark.lodz.pl Rozliczanie pobytu w Aquaparku odbywa się w oparciu
o cennik zatwierdzony przez Zarząd Aqua Park Łódź Sp. z o.o. Zasady zakupu biletu w sklepie
internetowym reguluje odrębny Regulamin serwisu i sklepu internetowego.
3.2. Zakup biletu oznacza, że osoba korzystająca z usług Aquaparku zapoznała się z niniejszym
Regulaminem oraz pozostałymi Regulaminami obowiązującymi w Obiekcie, wyraziła zgodę na
ich treść oraz zobowiązała się do ich stosowania.
3.3. Nieznajomość niniejszego oraz pozostałych Regulaminów nie zwalnia osoby korzystającej z
usług Aquaparku z odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania ze świadczonych
usług.
3.4. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania transpondera osobom trzecim.
3.5. Przez dni powszechne rozumie się: dni od poniedziałku do piątku, a dni wolne to sobota,
niedziela oraz dni świąteczne (ustawowo wolne).
3.6. W sprzedaży występują bilety: normalne, ulgowe, rodzinne i grupowe.
3.7. Wstęp dla dzieci do lat 3 jest nieodpłatny (rocznikiem).
3.8. Bilety ulgowe przysługują dzieciom od lat 3 i młodzieży do lat 18, osobom uczącym się do
lat 26, osobom powyżej 60 roku życia oraz emerytom i rencistom (po okazaniu legitymacji).
3.9. Bilet rodzinny przysługuje rodzinie złożonej z 2 do 6 osób. Maksymalnie w grupie może być
dwoje dorosłych powyżej 18 roku życia oraz dzieci, które nie ukończyły 16 lat (rocznikiem),
zawsze za okazaniem legitymacji. Za każde kolejne dziecko obowiązuje opłata na warunkach
biletu ulgowego według przyjętego cennika (nie dotyczy Karty Dużej Rodziny).
3.10. Zasady sprzedaży biletów grupowych reguluje regulamin grup zorganizowanych.
3.11. Opłata za pobyt w Aquaparku pobierana jest z góry wg cennika. O czasie pobytu decyduje
klient, opłata z tytułu zadeklarowanego przez klienta czasu nie podlega zwrotowi.
3.12. W chwili zakupu biletu w kasie Aquaparku klient otrzymuje transponder. Transponder jest
jednocześnie kluczem przypisanej do niego, na podstawie numeru, szafki. W przypadku
zakupu biletu w sklepie internetowym, klient otrzymuje transponder w momencie
wykorzystania (aktywacji) biletu w automacie biletowym zlokalizowanym w obiekcie
Aquaparku lub w kasie Aquaparku w przypadku, gdy automat biletowy uległ awarii/nie ma
możliwości wydawania kolejnych transponderów.
3.13. Osoby, którym został wydany transponder zobowiązane są do jego noszenia na nadgarstku
ręki podczas pobytu w Aquaparku.
3.14. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie, na
które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie.
3.15. Opłaty za zakupy w punktach gastronomicznych na halach basenowych i na terenie
zewnętrznych basenów, dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem transpondera,
a rozliczenie następuje w momencie opuszczenia Aquaparku przez klienta.
3.16. Pełna należność za dodatkowe korzystanie ze stref, zakupy w punktach gastronomicznych
oraz za wydłużony czas pobytu w poszczególnych strefach musi być uregulowana
w momencie opuszczenia Aquaparku wg przyjętego cennika.
3.17. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera
przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera
przy wyjściu. Opłata jest naliczana dla każdej osoby za każdą rozpoczętą minutę pobytu
w Aquaparku przekraczającą limit czasowy zgodnie z przyjętym cennikiem.
3.18. Po upływie 10 minut od wydania transpondera rozpoczyna się automatyczne naliczanie
czasu pobytu niezależnie od faktu przejścia przez bramkę.
3.19. Usługa zakodowana na transponderze ważna jest jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia
do jednorazowego wstępu na teren Aquaparku. Przekroczenie bramki wyjściowej
równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi. Zakazuje się przekazywania lub
wypożyczania transpondera osobom trzecim.
3.20. Osoby pełnoletnie korzystające z hal basenowych mają prawo do przejścia do strefy saun
i skorzystania z oferowanych tam usług i zabiegów. Jeżeli do biletu nie przyznano limitu
czasowego na korzystanie ze Strefy Saun, to za czas spędzony w tej strefie jest naliczana
dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą minutę w Strefie Saun. Istnieje możliwość
dokupienia biletu saunowego czasowego w recepcji saun lub w kasach. Wykupiony czas na
korzystanie z hal basenowych jest wstrzymywany na okres przebywania w Strefie Saun.
3.21. Osoby korzystające ze Strefy Saun mają prawo do przejścia do hal basenowych. Jeżeli do biletu
nie przyznano limitu czasowego na korzystanie z hal basenowych, to za czas spędzony w tej
strefie jest naliczana dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą minutę w hali basenowej. Istnieje
możliwość dokupienia biletu basenowego czasowego w recepcji saun lub w kasach. Wykupiony
czas na korzystanie z Strefie Saun jest wstrzymywany na okres przebywania w halach
basenowych.
3.22. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych obowiązuje zakaz przebywania
w nieckach basenowych zewnętrznych oraz w zjeżdżalniach, tj. mega zjeżdżalniach i zjeżdżalni
kamikaze. Zgoda na wejście do w/w zostanie podana oddzielnym komunikatem. Spółka nie
ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z warunków atmosferycznych i w takich
przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu wstępu lub karnetu.
3.23. W sytuacji, gdy klient kwestionuje konieczność dokonania zapłaty/dopłaty za usługę lub towar
zapisany na transponderze, przeprowadzone jest postępowanie wyjaśniające wg zapisu
Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK).
3.24. Użytkownik obowiązany jest dbać o transponder. W przypadku zniszczenia lub zagubienia
transpondera klient ponosi dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości 100 złotych płatną
w kasie Aquaparku.
3.25. W ramach zakupu wejścia do Strefy Basenowej Gościom chcącym skorzystać z restauracji w
barze mokrym na czas konsumpcji zostanie zatrzymany czas. Po opuszczeniu baru mokrego
naliczanie zostanie wznowione.

4. Przepisy końcowe

4.1.Na terenie Aquaparku znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w celu
zapewnienia bezpieczeństwa klientom i ich mieniu, jak i mieniu Spółki. Urządzenia
monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste
i godność osób odwiedzających Aquapark, tj. w toaletach, pod prysznicami i na terenie Świata
Saun. Przez wejście na teren obiektu osoba korzystająca z usług Aquaparku wyraża zgodę na
monitorowanie jej pobytu na terenie Aquaparku oraz na wykorzystywanie materiałów w ten
sposób powstałych w kwestiach spornych, np. zakupu usługi oraz zgodności zachowania osoby
z niniejszym Regulaminem
4.2.Wszelka działalność zarobkowa na terenie obiektu, a w szczególności działalność handlowa,
marketingowa i usługowa w tym rozprowadzanie ulotek, wywieszanie plakatów, sprzedaż
towarów, oferowanie i wykonywanie usług możliwe są wyłącznie za zgodą Zarządu Aqua Park
Łódź Sp. z o.o..
4.3.Aquapark nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń Obiektu w każdym czasie.
Zarząd Aqua Park Łódź Sp. z o.o. i upoważnione osoby mogą z ważnych przyczyn,
w szczególności z powodu awarii lub konieczności prowadzenia remontów i konserwacji,
zamknąć lub wprowadzić ograniczenia korzystania z Obiektu, jego Stref lub poszczególnych
atrakcji. Każda osoba zamierzająca korzystać z Obiektu może uzyskać informację o zakresie
usług świadczonych w danym czasie w Obiekcie bądź występujących w tej mierze ograniczeń i
w oparciu o nią podjąć decyzję co do korzystania z Obiektu.
4.4.Uwagi i wnioski można zgłaszać na stanowisku kasowym Aquaparku.
4.5.Pracownicy Aquaparku mają prawo nie wpuścić na teren Obiektu lub z niego wyprosić osoby,
co do których zachodzi podejrzenie lub których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie
nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre
obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień
regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie Obiektu lub poleceń obsługi Aquaparku.
Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków
przewidzianych prawem.
4.6.Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie, lub urządzenia obiektu ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
4.7.Usługi polegające na nauce pływania, doskonaleniu pływania oraz wszelkie zajęcia
rekreacyjno-sportowe w grupach mogą prowadzić jedynie osoby, które zawarły umowę z Aqua
Park Łódź Sp. o.o. lub inne osoby po uzyskaniu zgody Zarządcy Obiektu. Osoby łamiące ten
zakaz będą wypraszane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

5. Ochrona danych osobowych

5.1 Administrator Danych: Administratorem danych osobowych Klientów Aquaparku: jest Aqua
Park Łódź Sp. z o.o. NIP 7272616658, REGON 473230469 , KRS 0000196146, z siedzibą w Łódź,
ul. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź.
5.2 Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych
osobowych to: e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl
5.3 Cel i podstawa przetwarzania danych: Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu

a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej: RODO)
b) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących Aqua Park Łódź Sp. z o.o. lub obrony praw - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w
tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

5.4 Odbiorcy danych: Aqua Park Łódź Sp. z o.o. przekazuje podane dane osobowe:

a) upoważnionym pracownikom, w celu wykonywania przez nich obowiązków,
b) podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, np. podmiot świadczący obsługę informatyczną,
c) innym odbiorcom danych, np. kancelaria, Ubezpieczyciel, służby ratownicze, organy
publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, Urzędy Skarbowe.

5.5 Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez w zależności od
celu ich przetwarzania przez okres od 30 dni w przypadku wizerunku uzyskanego z monitoringu
wizyjnego do 5 lat liczonych od daty wygaśnięcia umowy, w przypadku danych uzyskanych na
podstawie szczegółowych formularzy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w
postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń,
wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
5.6 Uprawnienia: Przekazujący ma prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych,
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania ich
przeniesienia oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie
uzasadnionym interesie Aqua Park Łódź sp. z o.o.. Powyższe uprawnienia można zrealizować
kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych na wskazany adres e-mail,
przesyłając pismo na adres siedziby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przekazujący dane osobowe ma
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.7 Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale
jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
zawarcia umowy i skorzystania z usług Aquaparku.

Wykaz telefonów alarmowych:

Europejski numer alarmowy – 112
Pogotowie ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN PROWADZENIA CEREMONII SAUNOWEJ DLA SAUNAMISTRZÓW

1. Przed ceremonią pomieszczenie sauny należy przewietrzyć przez minimum 5 minut, bez
obecności saunujących w pomieszczeniu.
2. Temperatura w saunie powinna być odpowiednia do planowanego, krótkotrwałego
zwiększenia wilgotności.
3. Czas pobytu saunujących w saunie podczas ceremonii nie powinien przekroczyć 15 minut.
4. Zaraz na początku ceremonii prowadzący powinien:

a) przekręcić klepsydrę
b) poinformować saunujących o:
- czasie trwania ceremonii
- jaka będzie intensywność ceremonii
- jakie zostaną użyte aromaty
c) poinformować saunujących o zasadach poprawnego saunowania:
- konieczności trzymania całego ciała na ręczniku (także weryfikacja),
- możliwości przemieszczania się pomiędzy poziomami w saunie,
- możliwości opuszczenia sauny w każdej chwili, ale bez powrotu na trwający seans,
- po wyjściu z sauny spłukania ciała pod prysznicem oraz schłodzenie organizmu od
stóp w kierunku serca,
- przed wejściem do basenu wody zimnej na terenie zewnętrznym, obowiązuje
umycie ciała pod prysznicem, w miesiącach zimowych przed wejściem do basenu wody
zimnej należy dokładnie wytrzeć ciało z potu ręcznikiem,
- odpoczynek ma trwać minimum tyle, ile przebywało się w saunie.

5. Wszelkie przedmioty używane podczas seansu powinny być uporządkowane, aby nie
utrudniać swobodnego opuszczenia sauny przez saunujących.
6. Mistrz ceremonii powinien wycierać co jakiś czas swoje ciało ręcznikiem, aby nie zraszać
saunujących swoim potem.
7. Nie wolno używać żadnych niebezpiecznych przedmiotów zagrażających saunującym.
8. Należy tak dobrać ilość wody polewanej na piec oraz intensywności rozprowadzania ciepła,
aby nie poparzyć saunujących.
9. Należy umiejętnie dawkować ilość aromatu, aby nie wywołać niepożądanych reakcji u
saunujących (kaszel, pieczenie, łzawienie).
10. Należy korzystać tylko z naturalnych olejków eterycznych lub ich alkoholowych roztworów,
bez żadnych dodatków chemicznych.
11. Podczas pobytu na ceremonii należy zachować ciszę, niedopuszczalne jest opowiadanie
sprośnych dowcipów czy obsceniczne gesty.
12. Po zakończonym naparzaniu mistrz ceremonii powinien poczekać, aż jej ostatni uczestnik
opuści pomieszczenie sauny.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN STOSOWANIA ŚRODKÓW KOSMETYCZNYCH I SPOŻYWCZYCH PODCZAS SEANSÓW
SAUNOWYCH - NAPARZAŃ I INHALACJI PROWADZONYCH W STREFIE SAUN AQUAPARKU FALA

1. Każdy saunamistrz działający na zlecenie Aquaparku FALA ma obowiązek zapoznania się
i bezwzględnego stosowania niniejszego Regulaminu.
2. Saunamistrz jest zobowiązany do:

1) stosowania tylko i wyłącznie oryginalnych, certyfikowanych olejków zapachowych
i substancji do inhalacji zakupionych na potrzeby Strefy Saun przez Aqua Park Łódź Sp.
z o.o.,
2) oferowania do stosowania przez Klientów oryginalnych, certyfikowanych preparatów
takich, jak: balsamy do włosów i ciała, peelingi do twarzy i ciała, zakupionych na potrzeby
Strefy Saun przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o.,
3) podawania Klientom herbat i napojów, tylko za uprzednią akceptacją przez Aqua Park Łódź
Sp. z o.o., oferowanych produktów certyfikowanych producentów, posiadających aktualną
datę ważności lub produktów zakupionych na potrzeby Strefy Saun przez Aqua Park Łódź
Sp. z o.o.,

3. Saunamistrz może zastosować podczas seansu kosmetyk swojej własnej receptury tylko
i wyłączne po uzyskaniu uprzedniej, wyraźniej zgody Aquaparku, na warunkach wskazanych
w odrębnej umowie pomiędzy stronami. Oferowany Klientom przez saunamistrza specyfik
musi być poprzedzony zastrzeżeniem, że klient używa go dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność. Kosmetyk zaleca się zużyć podczas pobytu w saunarium.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oprócz
odpowiedzialności odszkodowawczej za narażenie zdrowia lub życia Klientów oraz dobrego
imienia Aquaparku, na zasadach w wynikających z przepisów prawa, stosowany będzie zakaz
przeprowadzania seansów w Aquaparku FALA

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN SEANSÓW SAUNOWYCH – CEREMONII NAPARZAŃ I INHALACJI

Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Uczestnictwo w ceremonii saunowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1. Z seansów saunowych mogą korzystać Klienci, którzy wykupili aktualny bilet wejściowy
do Strefy Saun.
2. W seansach mogą uczestniczyć osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
3. Z ceremonii nie powinny korzystać osoby chore na serce, nadciśnienie, po udarach,
z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką,
chore na tarczycę, chore na padaczkę (epilepsję), osoby będące pod wpływem alkoholu lub
innego środka odurzającego.
4. Używane w saunie ręczniki i chusty powinny być czyste i nieprzepocone.
5. Zajmując miejsca w saunie należy pamiętać, że im wyżej, tym cieplej. Podczas seansu zawsze
można zmienić miejsce na wyższe lub niższe.
6. Do sauny należy wchodzić boso.
7. Klapki należy ustawiać w po bokach wejścia do sauny, aby nie utrudniały ruchu.
8. Nie należy spóźniać się na ceremonię i wchodzić na naparzanie, kiedy są już zamknięte drzwi
do sauny i prowadzący rozpoczął seans.
9. Podczas trwania seansu należy zachować ciszę.
10. Plastikowe kubeczki, butelki z wodą oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych należy
pozostawić na zewnątrz sauny.
11. W saunie obowiązuje strefa nagości, zabronione jest przebywanie w kostiumie kąpielowym,
bieliźnie czy elementach odzieży.
12. Dopuszczalne jest okrycie ciała ręcznikiem lub chustą saunową oraz nakrycie głowy specjalną
czapką lub ręcznikiem.
13. W saunie należy uważać, aby żadna część ciała nie dotykała desek. Należy siedzieć lub leżeć
całym ciałem na ręczniku pamiętając o podłożeniu go pod stopy na drugich i trzecich ławach,
jak również pod plecy w przypadku opierania się o deski
14. Podczas trwania seansu w każdej chwili można opuścić saunę, ale po wyjściu nie ma już
możliwości powrotu na trwający seans.
15. Po wyjściu z sauny przed wejściem do jacuzzi, balii lub basenu z zimną wodą, obowiązkowo
należy umyć całe ciało pod prysznicem.
16. Po seansie należy odpoczywać co najmniej tyle czasu, ile trwała ceremonia oraz pić dużo wody,
aby uzupełnić utracone płyny w organizmie.
17. W przypadku gdy uczestnik seansu zakłóca spokój innych saunujących, przeszkadza
niestosownym zachowaniem w prowadzeniu ceremonii albo narusza zasady poprawnego
saunowania, osoba prowadząca ceremonię może nakazać opuszczenie sauny, a w przypadku
niestosowania się do jego/jej poleceń, seans zostanie przerwany i może zostać wezwana
ochrona obiektu.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KART ABONAMENTOWYCH

1. Karty abonamentowe są kartami na okaziciela. Prawo do korzystania z karty przysługuje
aktualnemu posiadaczowi karty i dowolnej liczbie ewentualnych osób mu towarzyszących.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karty abonamentowej. Wraz z zakupem
karty abonamentowej użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień wszystkich regulaminów oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących
w Aquaparku FALA.
3. Dostępne są dwa rodzaje kart abonamentowych – karty wartościowe i karty ilościowe. Zakupu
kart abonamentowych można dokonać w kasie Aquaparku lub w sklepie internetowym
dostępnym pod adresem internetowym www.aquapark.lodz.pl, na zasadach określonych
w Regulaminie serwisu i sklepu internetowego.
4. Karty wartościowe uprawniają do zakupu biletów indywidualnych lub rodzinnych na baseny
i/lub do strefy saun oraz do dokonywania opłaty za wypożyczenie ręcznika. Karty wartościowe
nie uprawniają do zakupu biletów grupowych i kolejnych kart abonamentowych oraz
produktów gastronomicznych, pakietów łączonych oferowanych przez Aquapark oraz masaży
i zabiegów w SPA & Wellness.
5. Karty ilościowe uprawniają do skorzystania z określonej liczby całodziennych albo
jednogodzinnych bądź dwugodzinnych wejść na Strefę Basenową i/lub Strefę Saun, przez
określony czas ważności karty – w zależności od wybranego pakietu.
6. Karty abonamentowe wartościowe są ważne przez rok od daty zakupu. Po upływie terminu
ważności karty niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi, a niewykorzystane środki
przepadają.
7. Karty abonamentowe ilościowe – uprawniające do brania udziału w zajęciach Aqua Senior –
ważne są w zależności od zakupionego pakietu: 30, 90 lub 180 dni. Po upływie ważności karty
niewykorzystane wejścia przepadają.
8. Karty abonamentowe mogą być aktualizowane w kasie Aquaparku lub w sklepie internetowym
dostępnym pod adresem internetowym www.aquapark.lodz.pl, z zastrzeżeniem, że klienci,
którzy posiadają wyłącznie plastikowe karty abonamentowe muszą w pierwszej kolejności
zgłosić się do kasy Aquaparku w celu założenia konta w serwisie internetowym i przypisania do
niego posiadanej Karty abonamentowej. Obsługa kart abonamentowych z wykorzystaniem
serwisu i sklepu internetowego jest możliwa wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto
w Sklepie internetowym, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie serwisu i sklepu
internetowego. Aktualizacja karty polega na dokupieniu usług zgodnych z aktualnym
cennikiem w zakresie oferowanych abonamentów. Aktualizacja karty możliwa jest jedynie w
przypadku kart abonamentowych przed końcem terminu ich ważności. Środki na kartach
abonamentowych przeterminowanych przepadają.
9. Środki zgromadzone na karcie abonamentowej nie podlegają zwrotowi ani wymianie na
gotówkę, nawet w okresie ich ważności.
10. Istnieje możliwość przeniesienia środków z jednej karty na drugą – wyłącznie w ramach
jednego rodzaju karty, po uprzednim wypełnieniu formularza w kasie Aquaparku.
11. Na wniosek klienta, który zagubił lub uszkodził kartę abonamentową istnieje możliwość
wydania nowej karty. Wydanie nowej karty powoduje automatyczne zablokowanie karty
wydanej poprzednio, uznanej za zagubioną lub zniszczoną.
12. W celu skorzystania z karty abonamentowej należy okazać ją (w formie plastikowej karty lub
widocznego po zalogowaniu do konta w serwisie internetowym kodu QR) albo wylegitymować
się swoimi danymi identyfikacyjnymi, które są przypisane do Konta w serwisie internetowym,
takimi jak imię, nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu w kasie Aquaparku znajdującej się w
holu głównym Aquaparku przed wejściem do danej strefy i dokonać wyboru usług.
Posiadaczowi karty zostanie wydana odpowiednia liczba bransoletek, a środki/usługi
zgromadzone na karcie ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu.
13. Przy uiszczaniu opłaty za usługi za pomocą kart abonamentowych wartościowych należność
naliczana jest według obowiązującego cennika z uwzględnieniem przysługujących rabatów
i promocji. Opłaty za usługi czasowe naliczane są za każdą rozpoczęta minutę a w przypadku
pozostałych usług kwota z karty odliczana jest jednorazowo.
14. W przypadku skorzystania z usług dodatkowych lub przekroczenia zakupionego czasu pobytu
na terenie Aquaparku z konta karty wartościowej zostanie automatycznie potrącona kwota
zgodna z cennikiem. W przypadku karty ilościowej posiadacz karty zobowiązany jest do
dokonania stosownego rozliczenia za przekroczony czas lub usługi dodatkowe w kasie
Aquaparku.
15. W przypadku braku wystarczającej kwoty na koncie karty wartościowej jej posiadacz
obowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w kasie Aquaparku.
16. W kasach biletowych honorowane są jedynie karty abonamentowe nabyte bezpośrednio od
Aqua Park Łódź Sp. z o.o. lub uprawnionych przez nią przedstawicieli.
17. Karty abonamentowe służą do użytku osobistego. Zabrania się wykorzystywania karty w celach
zarobkowych lub za odpłatnością. W przypadku stwierdzenia ich nieuprawnionego odpłatnego
udostępniania, Aqua Park Łódź Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania karty
abonamentowej bez zwrotu jej równowartości.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA
KART STAŁEGO KLIENTA – KLUBU SAUNOWICZA

1. Posiadaczem Karty Stałego Klienta Aquparku FALA (zwanej w dalszej części Regulaminu
„Kartą”) może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wypełni wszystkie wymagane
pola formularza zgłoszeniowego oraz uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 2 złotych.
2. Karta nie jest dokumentem tożsamości. Karta jest jedynie znakiem legitymacyjnym, z którego
wynika jedynie prawo osoby uwidocznionej na karcie do zbierania punktów, o których
szczegółowo mowa w punkcie 3 i 4 Regulaminu.
3. Za dokonywanie zakupów usług świadczonych przez Aquapark FALA posiadacz Karty otrzymuje
punkty. Przyznawanie punktów odbywa się na następujących zasadach. Za każdą wydaną
kwotę 10 złotych posiadacz Karty uzyska 1 punkt.
4. Punkty przyznawane są jedynie za zakup biletów jednorazowych.
5. Nie są nagradzane punktami zakupy żywności, sprzętu, lekcji pływania, nawet jeżeli
sprzedawane są na terenie Aquaparku lub należność za nie płacona jest w kasie Aquaparku na
podstawie danych zarejestrowanych na otrzymanej przy wejściu bransoletce.
6. Naliczanie punktów dokonywane jest przez pracowników Aquaparku przy zakupie usługi po
okazaniu Karty przez jej posiadacza. Dopłaty dokonywane w przypadku przekroczenia czasu
nie są przeliczane na punkty.
7. W przypadku uiszczenia przez Klienta Aquaparku dodatkowej składki członkowskiej w ramach
Klubu Saunowicza, w wysokości 100 zł brutto, Klient otrzymuje Kartę KLUBU SAUNOWICZA,
która daje takie same uprawnienia jak Karta Stałego Klienta, z tym że dodatkowo przyznaje
zniżkę opisaną w punkcie 8. Niniejszego Regulaminu przez okres 30 dni od daty uiszczenia
składki.
8. Legitymowanie się Kartą Stałego Klienta z adnotacją o członkostwie w KLUBIE SAUNOWICZA i
opłaconymi składkami członkowskimi upoważnia posiadacza Karty do uzyskania 50% zniżki
przy zakupie biletu wstępu do Strefy Saun.
9. W przypadku posiadania Karty Stałego Klienta i chęci jej poszerzenia o zniżki dla KLUBU
SAUNOWICZA, istnieje możliwość przepisania punktów na nową kartę członkowską KLUBU
SAUNOWICZA i tym samym wymianę Kart.
10. W dniu urodzin posiadacz Karty upoważniony jest do 50%-owej zniżki na zakup dowolnego
biletu wstępu do Aquaparku FALA (nie dotyczy usług świadczonych w Spa & Wellness).
11. Kartą poza osobą na niej uwidocznioną mogą posługiwać się także osoby trzecie, w tym
niepełnoletnie (za wyłączeniem korzystania ze Strefy Saun), z tym jednak, że:
- jedynie na rachunek osoby uwidocznionej na Karcie naliczane są punkty,
- jedynie osoba uwidoczniona na Karcie jest upoważniona do korzystania ze zniżek
wynikających z posiadania Karty KLUBU SAUNOWICZA.
Punkty z kilku kart nie podlegają zsumowaniu.
12. Posiadacz Karty zobowiązany jest dbać o nią, chronić przed zniszczeniem/zgubieniem. Karta
przez cała czas obowiązywania stanowi własność Aquaparku.
13. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Karty, Klient może otrzymać duplikat Karty
za opłatą manipulacyjną w wysokości 10 zł. Punkty ze zgubionej Kartę przenoszone są na
duplikat.
14. Zniżka opisana w punkcie 8. dotyczy tylko biletów wstępu do Strefy Saun, a nie dotyczy ona
biletów do Strefy Basenowej, biletów łączonych oraz dopłat minutowych.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY SAUN

1. Przed wejściem na teren Strefy Saun i przed rozpoczęciem korzystania
z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem.
2. Do Strefy Saun wstęp mają tylko osoby pełnoletnie.
3. Strefa Saun jest strefą nagości. W saunach oraz atrakcjach tego wymagających
dopuszcza się przebywanie nago. Podczas przebywania w saunarium należy okryć ciało
ręcznikiem, chustą saunową lub szlafrokiem oraz korzystać z obuwia basenowego.
W saunach fińskich dopuszcza się okrywanie głowy.
4. Używane ręczniki, chusty saunowe lub szlafroki powinny być czyste. Istnieje możliwość
odpłatnego wypożyczenia ręcznika w recepcji Saun.
5. Każdy użytkownik saun zobowiązany jest przed wejściem do Strefy Saun do dokładnego
umycia całego ciała z użyciem środka myjącego.
6. Przed wejściem do pomieszczenia saun, jacuzzi oraz basenów wody gorącej i zimnej
należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
7. Przed wejściem do saun parowych należy zdjąć szlafrok/ręcznik. Z tych saun korzysta
się nago.
8. Przy korzystaniu z saun należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania
danej sauny, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Strefy Saun.
9. W saunach suchych typu fińskiego należy siadać na ręczniku, który powinien być
rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
10. Po każdorazowym skorzystaniu z sauny należy wziąć prysznic.
11. W celu skorzystania z usług dodatkowych np. masaży, zabiegów, itp. należy zwrócić się
do pracownika obsługi Strefy Saun.
12. Czas korzystania z usług dodatkowych np. masaży, zabiegów, itp., nie wlicza się do
czasu wykupionego w Strefie Saun. Czas wykupiony do Strefy Saun zostanie
zatrzymany na czas korzystania z usług dodatkowych.
13. Ceremonie saunowe przeprowadzane mogą być wyłącznie przez saunamistrzów
działających na zlecenie Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
14. Na terenie Strefy Saun zabrania się klientom:

a) wchodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym oraz obuwiu innym niż basenowym,
b) wnoszenia wszelkiego rodzaju toreb i plecaków oraz innych akcesoriów, w których
mogą być przechowywane rzeczy osobiste (np. reklamówek, worków), dopuszcza
się jedynie całkowicie przeźroczyste torby,
c) wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń
służących do rejestrowania lub przesyłania obrazu lub dźwięku,
d) korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do
rejestrowania lub przesyłania obrazu lub dźwięku w szatni Strefy Saun,
e) biegania po terenie,
f) hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
g) wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
h) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
i) wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, zwłaszcza szklanych, wszelkich
przedmiotów obcych lub niebezpiecznych,
j) wnoszenia i spożywania alkoholu, napojów alkoholowych oraz środków
odurzających,
k) palenia tytoniu, e-papierosów i podobnych,
l) wnoszenia i spożywania jedzenia na terenie Strefy Saun,
m) niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
n) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za
nieprzyzwoite lub obraźliwe,
o) polewania pieców saunowych wodą, umieszczania na nich lodu, używania własnych
olejków i substancji zapachowych, rozprowadzania powietrza znad pieców przy
użyciu ręcznika, wachlarza ani innych akcesoriów,
p) wchodzenia i wychodzenia z basenu gorącego i basenu zimnego poza miejscami
do tego przeznaczonymi, tj. schodami i drabinkami.

15. Wobec saunamistrzów działających na zlecenie Aquaparku FALA, wykonujących
w danym czasie ceremonie dla klientów oraz podczas eventów specjalnych, zawodów
i turniejów saunowych, może być uchylona część zakazów z punktu 14 niniejszego
Regulaminu.
16. Zabrania się korzystania ze Strefy Saun osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na:
zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, trądzik, rumień róża
itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, trudności
w oddychaniu, zaburzenia równowagi.
17. Nie zaleca się korzystania z saun osobom z niewydolnością sercowo-krążeniową, po zawale
serca, z nadciśnieniem, zakrzepicą, podczas ostrych infekcji i w stanach gorączkowych, w
chorobach nowotworowych, padaczce, psychozie, kobietom w czasie menstruacji.
18. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z saun i innych
urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
19. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy
niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi w Strefie Saun lub skorzystać
z przycisku alarmowego, który znajduje się w pomieszczeniu każdej sauny.
20. Niestosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu będzie skutkowało koniecznością
opuszczenia Strefy Saun.
21. Zakup biletu do Strefy Saun jest równoznaczny z akceptacją Regulaminów obowiązujących
w Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN ZAJMOWANIA MIEJSC PODCZAS NAPARZAŃ W SAUNACH FIŃSKICH

1. Sauna jest wietrzona na 10 minut przed każdym seansem naparzania.
2. Osoby przebywające w tym czasie w saunie proszone są o opuszczenie pomieszczenia sauny.
3. Osoby oczekujące na naparzanie powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od wejścia
do sauny. Nie należy wchodzić na próg sauny i zasłaniać otworu wejściowego do sauny, aby umożliwić
cyrkulację powietrza i prawidłowe wietrzenie sauny.
4. Żadna osoba bez pozwolenia saunamistrza nie wchodzi do sauny przed rozpoczęciem naparzania.
5. Saunamistrz zaprasza klientów do sauny i nadzoruje zajmowanie przez nich miejsc w saunie zgodnie
z następującą kolejnością: najpierw wchodzą klienci na najwyższą półkę sauny. Następnie zaprasza
klientów, którzy chcą zająć drugą półkę sauny, a potem osoby, które chcą usiąść na najniższej półce.
Podczas wpuszczania klientów na kolejne poziomy sauny pierwszeństwo wejścia mają kobiety.
6. Po rozpoczęciu ceremonii wejście do sauny jest zabronione.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Regulamin dotyczy grup zorganizowanych i obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym.
2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się trwały zespół osób, przejawiający cechy
zorganizowania, będący pod stałą opieką i nadzorem opiekuna. Grupy zorganizowanej nie
stanowią grupy utworzone wyłącznie na potrzeby niniejszego Regulaminu tj. grupy
nieformalne, których celem jest wyłącznie skorzystanie z przywilejów określonych niniejszym
Regulaminem.
3. Opiekun przed skorzystaniem z usług Aquaparku zobowiązany jest wypełnić Formularz dla
grup zorganizowanych.
4. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:

- 30 pełnoletnich uczestników,
- 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów,
- 10 uczestników w wieku przedszkolnym,
- ustalona i zaakceptowana przez Zarząd Aqua Park Łódź Sp. z o.o. ilość osób
niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia
podopiecznych.

5. Grupa zorganizowana może na terenie Aquaparku korzystać za dodatkową opłatą
z usług instruktora.
6. Przez opiekuna grupy rozumie się osobę reprezentującą organizatora zajęć, odpowiedzialną za
grupę zorganizowaną w trakcie pobytu w Aquaparku, zobowiązaną do właściwej, stałej opieki,
nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom swojej grupy. Opiekunem może być
wyłącznie osoba pełnoletnia.
7. Przez instruktora rozumie się uprawnioną osobę, pod której nadzorem i kierunkiem odbywają
się zorganizowane zajęcia określonego rodzaju.
8. Przez uczestnika grupy rozumie się osobę wchodzącą w skład grupy zorganizowanej,
przebywającą pod stałą opieką i nadzorem opiekuna, i korzystającą z usług Aquaparku.
9. Grupa zorganizowana osób niepełnoletnich może wejść i przebywać na terenie Aquaparku
jedynie pod stałą opieką pełnoletniego opiekuna.
10. Opiekun grupy przed wejściem na teren Strefy Basenowej ma obowiązek:

- dostarczyć kserokopię dowodu ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw
nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych oraz oryginał dokumentu do wglądu,
- uiścić opłatę za wstęp grupy,
- zapoznać uczestników grupy z Regulaminem Ogólnym i Regulaminem Grup
Zorganizowanych.

11. Wypełniając Formularz dla grupy zorganizowanej każdy opiekun grupy podaje dane osobowe
uczestników w postaci: imienia, nazwiska i wieku, za których będzie odpowiedzialny w czasie
pobytu na obiekcie.
12. Opiekun w oparciu o posiadaną wiedzę na temat poszczególnych uczestników grupy,
w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na terenie Aquaparku
i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
13. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się i bezwzględnego podporządkowania
się Regulaminowi Ogólnemu Aquaparku, Regulaminom poszczególnych stref i urządzeń oraz
niniejszemu Regulaminowi.
14. Opiekun grupy sprawuje stałą opiekę i nadzór nad grupą oraz ponosi odpowiedzialność za jej
bezpieczeństwo na całym terenie Aquaparku, także w hali wejściowej, przed bramkami
kasowymi, w szatniach, pod natryskami i w ubikacjach, w punktach gastronomicznych oraz
w hali basenowej i pozostałym terenie Aquaparku.
15. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z Aquaparku,
jego stref lub urządzeń.
16. W czasie pobytu grupy na terenie Aquaparku opiekun jest zobowiązany dopilnować, żeby jej
uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie.
17. Zasady odpłatności dla grup zorganizowanych reguluje cennik dla grup.
18. Opiekun grupy wchodzi na teren Aquapark nieodpłatnie.
19. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczona na teren Aquapark.
20. Opiekun grup zobowiązany jest przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas
pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej
uczestników.
21. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra
wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
22. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:

- wprowadzenie grupy do hali głównej Aquaparku i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście
do szatni,
- zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem Ogólnym Aquaparku, regulaminami
poszczególnych części obiektu i urządzeń oraz zobowiązanie uczestników do ich
przestrzegania,
- wypełnienie formularza i podpisanie zamieszczonych w nim zobowiązań i oświadczeń,
- załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym oraz pobranie
transponderów dla uczestników grupy,
- przekazanie transponderów uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie
korzystania z szafek i transponderów,
- dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz zmienili
obuwie na obuwie basenowe,
- wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe,
umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
- wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i toaletami,
- wskazanie toalet oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z nich w czasie całego
pobytu w hali basenowej,
- dopilnowania starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
- dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego
uczestnika,
- dopilnowanie właściwego przygotowania uczestników w zakresie bezpieczeństwa, w tym
m.in.: zdjęcia wszelkiej biżuterii, używania okularów i szkieł kontaktowych itp.
- wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenowej oraz przypilnowanie,
żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy w basenie dezynfekującym,
- zgłoszenie Kierownikowi zespołu ratowników faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
w celu ustalenia zasad korzystania z Aquaparku,
- zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
- stały nadzór i opieka nad uczestnikami grupy,
- ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali
basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania
bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub
urządzeń,
- przebywanie na podeście startowym zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników
grupy z tego urządzenia,
- przebywanie na obrzeżu niecki jacuzzi, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego
urządzenia,
- przebywanie na obrzeżu niecki sztucznej rzeki, podczas korzystania przez uczestników grupy
z tego urządzenia,
- przebywanie w pomieszczeniu sauny, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego
urządzenia,
- przez zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym
miejscu sprzętu użytego do zajęć,
- w odpowiednim czasie zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
- zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć,
- wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków,
- dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej,
- dopilnowanie opóźnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich
rzeczy osobistych,
- zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenie się z nich w kasie
pływalni,
- wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni,
- rozliczenie się w kasie z czasu pobytu grupy na pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem
usług.

23. Opiekun grupy jest zobowiązany do zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie
przebywania grupy na terenie Aquaparku najbliższemu ratownikowi i potwierdzenie
odnośnego wpisu o nim w dzienniku pracy ratowników.
24. Organizator pobytu grupy zorganizowanej na obiekcie ponosi odpowiedzialność za wszelkie
szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Aquaparku.
25. Opiekun grupy zobowiązany jest do nadzorowania przestrzegania regulaminów
obowiązujących na terenie Aquaparku przez będących jego opieką uczestników grupy
zorganizowanej.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN URODZIN W AQUAPARKU FALA

1. Impreza urodzinowa z wyjątkiem poczęstunku odbywa się w hali basenowej Aquaparku.
2. Rezerwacji terminu imprezy można dokonać minimum 7 dni przed planowanym terminem
urodzin od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 telefonicznie pod numerem
42 683 44 89 lub mailowo na adres: rezerwacje@aquapark.lodz.pl, a także poprzez zakup
biletu w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.aquapark.lodz.pl,
na zasadach określonych w Regulaminie serwisu i sklepu internetowego.
3. Aquapark dopuszcza możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy na prośbę
Zamawiającego w przypadku, gdy zgłoszenie takie nastąpi nie później niż 3 dni przez
zarezerwowanym terminem urodzin, z zastrzeżeniem rozdziału X pkt 4 Regulaminu serwisu
i sklepu internetowego zgodnie z którym Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od
zawarcia umowy sprzedaży Biletów i Urodzin, jako umowy o świadczenie usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, gdzie w umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umów sprzedaży
tego rodzaju usług nie przysługuje Użytkownikowi, choćby był Konsumentem.
4. Oferta dotyczy organizacji urodzin dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Grupa musi liczyć nie mniej
niż 10 dzieci. W przypadku mniejszej ilości osób, Zamawiający dokonuje dopłaty zgodnie
z cennikiem zawartym w pkt. 9.
5. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć jedną osobę pełnoletnią dla grupy nie większej niż
15 osób – opiekuna, który będzie przebywał z dziećmi (uczestnikami imprezy urodzinowej)
w szatni oraz w hali basenowej podczas całego pobytu, również wtedy, gdy zajęcia prowadzone
są przez animatora. W przypadku większej ilości osób Zamawiający winien wyznaczyć
kolejnych opiekunów (1 opiekun na 15 osób w wieku szkolnym, 1 opiekun na 10 dzieci w wieku
przedszkolnym).
6. Opiekun oraz uczestnicy grupy urodzinowej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu
Ogólnego Obiektu oraz Regulaminu Grup Zorganizowanych, łącznie z wypełnieniem przez
opiekuna Formularza grupy zorganizowanej – urodziny. Opiekun odpowiedzialny jest za życie
i zdrowie pozostających pod jego opieką osób i zobowiązuje się do ustawicznej opieki, stałej
obserwacji oraz nadzoru nad osobami biorącymi udział w imprezie urodzinowej podczas całego
czasu przebywania na terenie Aquaparku.
7. Aquapark w ramach oferty urodzinowej zapewnia:

a) dodatkowe 20 minuty na przebranie się dla grupy,
b) bezpłatne wejście dla jubilata oraz opiekuna grupy,
c) zaproszenia urodzinowe.

8. Za dodatkową opłatą Aquapark proponuje:

a) animatora – organizatora zabaw dla dzieci na hali basenowej; sugerowany jest jednorodny
przekrój wiekowy dzieci biorących udział w animacjach;
b) uroczysty poczęstunek (zestaw urodzinowy) w Restauracji FALA.

9. Cennik usług realizowanych w ramach imprezy urodzinowej:

a) opłata za godzinę pracy animatora zgodna z tabelą poniżej (1 animator może zajmować się
maksymalnie 15 dzieci); potwierdzeniem zamówienia animatora jest wpłata zadatku dokonana
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Aquaparku w wysokości 70 złotych (minimum 3 dni przed
planowaną imprezą urodzinową); Przy zakupie w sklepie internetowym Klient zobowiązany
jest dokonać z góry całej opłaty za zamówienie animatora, z wykorzystaniem sposobów
płatności określonych w Regulaminie serwisu i sklepu internetowego; Zgodnie z rozdziałem X
pkt 4 Regulaminu serwisu i sklepu internetowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo
odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży Biletów i Urodzin, jako umowy o świadczenie usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
gdzie w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Zgodnie z postanowieniami art.
38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umów
sprzedaży tego rodzaju usług nie przysługuje Użytkownikowi, choćby był Konsumentem,
ANIMACJE PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK WEEKENDY I ŚWIĘTA
Klasyczne 65 zł 70 zł
Skuterki podwodne 155 zł 195 zł
Pływanie z butlą nurkową 175 zł 215
b) bilet wstępu na halę basenową; podane ceny dotyczą pobytu 1 dziecka:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK WEEKENDY I ŚWIĘTA
1 GODZ. 15 zł 16 zł
2 GODZ. 23 zł 26 zł
3 GODZ. 30 zł 36 zł
5 GODZ. 42 zł 47 zł
CAŁY DZIEŃ 53 zł 58 zł
c) opłata za bilet wstępu na basen oraz za każdą dodatkową godzinę zajęć z animatorem
dokonywana jest w dniu imprezy urodzinowej przed wejściem dzieci na halę basenową w kasie
Aquaparku lub w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym
www.aquapark.lodz.pl, na zasadach określonych w Regulaminie serwisu i sklepu
internetowego,
d) zestaw urodzinowy z opcjonalnymi dodatkami:

PRZYJĘCIE URODZINOWE

1. Zamówienia zestawu urodzinowego można dokonać od poniedziałku do piątku w godz.
8:00-16:00 telefonicznie pod numerem 42 683 44 89, mailowo pod adresem:
rezerwacje@aquapark.lodz.pl lub w sklepie internetowym dostępnym pod adresem
internetowym www.aquapark.lodz.pl, na zasadach określonych w Regulaminie serwisu
i sklepu internetowego.
2. Potwierdzenie zamówienia zestawu urodzinowego złożonego telefonicznie lub mailowo
jest wpłata zadatku dokonana gotówką lub kartą płatniczą w kasie Restauracji w wysokości
50 złotych (minimum 3 dni przed planowanym przyjęciem urodzinowym). Przy zakupie
w sklepie internetowym Klient zobowiązany jest dokonać z góry całej opłaty za zamówienie
zestawu internetowego, z wykorzystaniem sposobów płatności określonych
w Regulaminie serwisu i sklepu internetowego. Zgodnie z rozdziałem X pkt 4 Regulaminu
serwisu i sklepu internetowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od
zawarcia umowy sprzedaży Biletów i Urodzin, jako umowy o świadczenie usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, gdzie w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Zgodnie z postanowieniami art. 38
pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umów
sprzedaży tego rodzaju usług nie przysługuje Użytkownikowi, choćby był Konsumentem
3. W przypadku niezrealizowania zarezerwowanego przyjęcia z winy Zamawiającego, zadatek
nie podlega zwrotowi.
4. Opłata za przyjęcie urodzinowe dokonywana jest w kasie Restauracji lub w sklepie
internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.aquapark.lodz.pl, na
zasadach określonych w Regulaminie serwisu i sklepu internetowego.
5. Zestaw urodzinowy przygotowywany jest dla grupy 11 osób (10 uczestników przyjęcia i
jubilat). Dla każdej kolejnej grupy Zamawiający wykupuje dodatkowy zestaw urodzinowy.
W przypadku, gdy liczba uczestników przekracza jedną lub kolejną grupę, Zamawiający ma
możliwość dokonywania zamówień z aktualnego menu Restauracji.
6. Poczęstunek odbywa się w Restauracji od strony holu głównego, bądź od strony hali
basenowej w tzw. barze mokrym.
7. Uroczyste nakrycie stołu oraz ozdoby urodzinowe są nieodpłatne do każdego zestawu
urodzinowego.
8. Na terenie Restauracji obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i spożywania jedzenia oraz
napojów z zewnątrz.
9. W przypadku zamówienia zestawu urodzinowego Aquapark dopuszcza wniesienie
własnego tortu/ciasta.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN – PORANNE PŁYWANIE

1. Poranne Pływanie odbywa się we wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 07:00.
2. Dla Klientów Porannego Pływania udostępnione są: baseny sportowe, 3 wanny jacuzzi przy
basenie wypływowym oraz wanny i basen solankowe.
3. Zakup biletów wstępu i wejście dla Klientów na Poranne Pływanie odbywa się od godziny 7:00
do godziny 8:30.
4. Poranne Pływanie trwa 1 godzinę + 15 minut gratis.
5. Jeżeli Klient wykorzysta 1 godzinę na Porannym Pływaniu przed upływem godziny 8:30, może
dokupić jeszcze jedną godzinę na Poranne Pływanie w kasie Aquaparku.
6. Pomiędzy godz. 8:31 a 9:00 nie ma możliwości wejścia na basen.
7. Cena biletu na Poranne Pływanie wynosi:

a) normalny 11 zł za 1 godzinę pływania
b) ulgowy 9 zł za 1 godzinę pływania.

8. Po przekroczeniu czasu wykupionego na Poranne Pływanie, dopłata do kolejnej minuty wynosi
25 groszy za osobę do godziny 9:00 i 50 groszy po godzinie 9:00.
9. Otwarcie wszystkich atrakcji dla Klientów zaczyna się o godzinie 9:00 i obowiązuje wtedy
aktualny cennik podstawowy.
10. Jeżeli Klient zakończy pobyt na Porannym Pływaniu po godzinie 9:00 i chciałby przedłużyć swój
pobyt w Aquaparku, może to uczynić dopiero po rozliczeniu paska za Poranne Pływanie w kasie
Aquaparku i zakupić nowy bilet w cenie zgodniej z obowiązującym cennikiem podstawowym.
11. Ogólne zasady korzystania z obiektu oraz basenów i atrakcji ogólnodostępnych zostały
określone w Regulaminie Aquaparku dostępnego na oficjalnej stronie internetowej:
www.aquapark.lodz.pl/regulaminy.php.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI KAMIKAZE

 • Długość – 70 metrów
 • Różnica poziomów – 19,25 metrów
 • Spadek – 38,35% średniego nachylenia ślizgu
 • Głębokość basenu lądowiska – 30 centymetrów
 • Dolna granica wieku – 16 lat

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy Regulaminy
Ogólnego Aquaparku oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem,
tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników Aquaparku umiejących pływać z
wyjątkiem:

- dzieci do 16 roku życia,
- osób poniżej 50 kg wagi ciała,
- osób powyżej 120 kg wagi ciała,
- osób poniżej 150 cm,
- osób cierpiących na lęk wysokości,
- osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego,
neurologicznymi, gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
- uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym
zjeżdżalni.

5. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność,
zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
6. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się
nad wejściem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:

a. kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
b. kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej,
c. brak światła – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.

9. W przypadku obecności ratownika na podeście startowym należy bezwzględnie stosować się
do jego poleceń.
10. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na
sucho jest wzbroniony.
11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej,
zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
- rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
- wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
- wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi
w ramionach na brzuchu lub kolanach,
- wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi
spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami,
pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami
we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularami pływackimi
itp.),
- wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
- zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
- nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
- wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
- wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się
wewnątrz rynny w kierunku punktu startu,
- wchodzenia do rynny z boku rynny,
- wspinania się na elementy nośne zjeżdżalni.

12. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na
plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma wzdłuż ciała.
Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy
Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie
stosować się do ich poleceń.
14. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.
15. Zjeżdżalnia czynna jest od godz. 9.00 do godz. 20.00 w każdy dzień, gdy otwarty jest teren
zewnętrzny Aquaparku z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w pkt. 16.
16. Podczas występowania złych warunków atmosferycznych tj. burzy, wyładowań
atmosferycznych, bardzo silnego wiatru itp. Zjeżdżalnia może zostać zamknięta do
odwołania.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI KAMIKAZE:

Po zapaleniu się światła zielonego należy:
− spokojnie wejść na odcinek startowy,
− schylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek,
− zająć właściwą pozycję zjazdową
− położyć się na plecach ze złączonymi nogami, wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma
ułożonymi wzdłuż ciała,
− lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub od drążka,
− zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
− przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie
jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do
zderzenia,
− po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić rynnę hamowną w kierunku oznaczonym strzałkami,
− wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU WODY ZIMNEJ w STREFIE SAUN

Temperatura wody: 8-12 0C

1. Basen wody zimnej jest integralną częścią Stefy Saun należącej do Aquaparku i przy korzystaniu
z niego obowiązują przepisy Regulaminu Ogólnego, Regulaminu Strefy Saun oraz dodatkowo
niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z basenu wody zimnej ma obowiązek zapoznania się
z Regulaminem.
3. Do basenu wody zimnej należy wchodzić nago, po uprzednim dokładnym umyciu całego ciała.
4. Korzystanie z basenu wody zimnej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
5. Kąpiele w zimnej wodzie mają dobroczynny wpływ na ciało i psychikę, hartują organizm, skóra
staje się lepiej ukrwiona i napięta, znacząco poprawia się także samopoczucie.
6. Nie poleca się korzystania z zimnych kąpieli osobom posiadającymi problemy z sercem
i krążeniem, chorobami mózgu, padaczką i nadciśnieniem.
7. Podczas wchodzenia i wychodzenia do basenu należy zachować szczególną ostrożność.
8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z basenu.
9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających z basenu lub mogących spowodować
nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- wchodzenia i wychodzenia z basenu w inny sposób niż poprzez wyznaczone wejście/wyjście,
- wskakiwania do basenu,
- użytkowania basenu, gdy nie ma w nim wody,
- użytkowania basenu w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, borderem, liną lub w
inny widoczny sposób,
- wpychania osób do wnętrza basenu,
- wnoszenia do basenu jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów,
- wylewania wody z basenu,
- uszkadzania elementów wyposażenia basenu.

10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pracownicy Strefy Saun. Wszystkie osoby
korzystające z basenu są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
11. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie
atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu wydalone ze Stefy Saun bez
możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN CZERWONEJ MEGAZJEŻDŻALNI

 • Długość –146 metrów
 • Różnica poziomów – 16 metrów
 • Średni spadek – 11,5%
 • Głębokość basenu lądowiska – 25 cm
 • Tor ślizgu o średnicy wewnętrznej – 1,20 metra

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy regulaminu
ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem,
tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z
wyjątkiem:

− dzieci do 8 roku życia,
− osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk
wysokości,
− osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego,
neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
− uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym
zjeżdżalni.

5. Dzieci od 8 do 13 lat mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub
pełnoletnich opiekunów.
6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność,
zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce, itp.
7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
8. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
9. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się
nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:

− kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
− kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.

10. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na
sucho jest wzbroniony.
11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku, lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

− użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej,
zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem, lub w inny widoczny sposób,
− rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
− wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
− wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi
w ramionach na brzuchu lub na kolanach,
− wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi
spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami,
pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami
we włosach) oraz sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularami
pływackimi, itp.),
− wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
− zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
− nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
− wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
− wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się
wewnątrz rury w kierunku punktu startu.

12. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na
plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi
wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są
zabronione.
13. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić rynnę hamowną w kierunku oznaczonym
strzałkami.
14. Niektóre odcinki rury zjazdowej są ciemne i posiadają efekty świetlne.
15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy
Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie
stosować się do ich poleceń.
16. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.
17. Podczas występowania złych warunków atmosferycznych tj. burzy, wyładowań
atmosferycznych, bardzo silnego wiatru itp., zjeżdżalnie mogą zostać zamknięte do
odwołania.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z CZERWONEJ MEGAZJEŻDŻALNI:

Po zapaleniu się światła zielonego należy:
− spokojnie wejść na odcinek startowy,
− schylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek,
− zająć właściwą pozycję zjazdową
− położyć się na plecach ze złączonymi nogami, wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma
ułożonymi wzdłuż ciała,
− lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub od drążka,
− zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
− przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie
jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do
zderzenia,
− po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić rynnę hamowną w kierunku oznaczonym strzałkami,
− wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN POMARAŃCZOWEJMEGAZJEŻDŻALNI

 • Długość – 130 metrów
 • Różnica poziomów – 16 metrów
 • Średni spadek – 12,9%
 • Głębokość basenu lądowiska – 25 cm
 • Tor ślizgu o średnicy wewnętrznej – 1,20 metra

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy regulaminu
ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem,
tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z
wyjątkiem:

- dzieci do 8 roku życia,
- osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk
wysokości
- osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego,
neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
- uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym
zjeżdżalni.

5. Dzieci od 8 do 13 lat mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub
pełnoletnich opiekunów.
6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność,
zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce, itp.
7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
8. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
9. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się
nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:

a. kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
b. kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.

10. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na
sucho jest wzbroniony.
11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku, lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej,
zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem, lub w inny widoczny sposób,
- rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
- wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
- wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi
w ramionach na brzuchu lub na kolanach,
- wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi
spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami,
pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami
we włosach) oraz sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularami
pływackimi, itp.),
- wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
- zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
- nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
- wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
- wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz
rury w kierunku punktu startu.

12. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na
plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi
wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są
zabronione.
13. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić rynnę hamowną w kierunku oznaczonym
strzałkami.
14. Niektóre odcinki rury zjazdowej są ciemne i posiadają efekty świetlne.
15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy
Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie
stosować się do ich poleceń.
16. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.
17. Podczas występowania złych warunków atmosferycznych tj. burzy, wyładowań
atmosferycznych, bardzo silnego wiatru itp., zjeżdżalnie mogą zostać zamknięte do
odwołania.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z POMARAŃCZOWEJ MEGAZJEŻDŻALNI:

Po zapaleniu się światła zielonego należy:
− spokojnie wejść na odcinek startowy,
− schylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek,
− zająć właściwą pozycję zjazdową
− położyć się na plecach ze złączonymi nogami, wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma
ułożonymi wzdłuż ciała,
− lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub od drążka,
− zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
− przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie
jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do
zderzenia,
− po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić rynnę hamowną w kierunku oznaczonym strzałkami,
− wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ PONTONOWEJ

 • Długość –26 metry
 • Różnica poziomów - 2,7 metrów
 • Średni spadek – 11%
 • Głębokość basenu lądowiska – 1,10 metra

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy Regulaminu
Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem,
tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników Aquaparku umiejących pływać z
wyjątkiem:

- dzieci do 8 roku życia,
- osób poniżej 1,30 m,
- osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego,
neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
- uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym
zjeżdżalni.

5. Dzieci do 13 lat mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub
pełnoletnich opiekunów.
6. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną
ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce,
pozostawiania pontonów na drogach komunikacyjnych, itp.
7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
8. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba z pontonem.
9. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rynnie zjazdowej płynie woda. Zjazd na
sucho jest wzbroniony.
Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w
inny widoczny sposób,
- wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
- wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi
w ramionach na brzuchu lub na kolanach,
- żucia gumy i trzymania w ustach cukierków, lizaków itp.,
- spożywania jakichkolwiek pokarmów czy napojów,
- wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami,
mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią
(zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami,
kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i
okularkami pływackimi, itp.),
- wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
- zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
- nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
- wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
- wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się
wewnątrz rynny w kierunku punktu startu
- wrzucania do rynny zjazdowej pustego pontonu.

10. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca na
pontonie z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma trzymającymi
się uchwytów pontonu. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje
zjazdowe są zabronione.
11. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni w kierunku
oznaczonym strzałkami, zabierając ze sobą ponton.
12. Po wykonaniu zjazdu należy udostępnić ponton innym oczekującym na zjazd.
13. Ponton służy jedynie do zjazdu wyznaczoną do tego zjeżdżalnią. Zabronione jest wynoszenie i
korzystanie z niego w innych strefach.
14. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy
Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie
stosować się do ich poleceń.
15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane ze zjeżdżalni.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ PONTONOWEJ

W celu wykonania bezpiecznego zjazdu należy:
- spokojnie wejść na odcinek startowy,
- schylić się i wejść do rynny zjazdowej na jej początek,
- zająć właściwą pozycję zjazdową na pontonie
- lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub podestu startowego,
- zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rynnie,
- przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie
jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do
zderzenia,
- przy wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni,
- wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI CZERWONEJ WEWNĘTRZNEJ

 • Długość – 18 metrów
 • Różnica poziomów – 2 metry
 • Średni spadek – 14%
 • Głębokość basenu lądowiska – 1,10 metra

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Ogólnego
Aquaparku oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami
informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników Aquaparku umiejących pływać
z wyjątkiem:

- dzieci do 8 roku życia,
- osób poniżej 1,30 m,
- osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi
i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
- uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod ustawiczną opieką i nadzorem
rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania
się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce, itp.
7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
8. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
9. Przed zjazdem należy upewnić się, czy lądowisko jest puste. Zjazd można rozpocząć,
gdy poprzednik opuścił lądowisko.
10. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd
na sucho jest wzbroniony.
11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku, lub mogących spowodować nieszczęśliwy
wypadek, a w szczególności:

- użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem,
lub w inny widoczny sposób,
- wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
- wykonywania ślizgu parami, w grupie, z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi
w ramionach na brzuchu lub na kolanach,
- wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi
spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami,
pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we
włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),
- wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
- zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
- nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
- wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
- wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz
rynny w kierunku startu.

12. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są: pozycja
na plecach ze złączonymi nogami, wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż
ciała lub stabilna pozycja siedząca z twarzą zwróconą w kierunku jazdy, z wyprostowanymi nogami
i rękami ułożonymi przy ciele. Przyjętą pozycję należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne
pozycje zjazdowe są zabronione.
13. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni w kierunku oznaczonym
strzałkami.
14. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy Aquaparku.
Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować
się do ich poleceń.
15. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI CZERWONEJ WEWNĘTRZNEJ

W celu wykonania bezpiecznego zjazdu należy:
- spokojnie wejść na odcinek startowy,
- schylić się i wejść do rynny zjazdowej na jej początek,
- zająć właściwą pozycję zjazdową – położyć się na plecach ze złączonymi nogami, wyprostowanymi w
kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub usiąść z twarzą zwróconą w kierunku jazdy, z
wyprostowanymi nogami i rękami ułożonymi przy ciele,
- lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub podestu startowego,
- zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rynnie,
- przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie
jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do
zderzenia,
- przy wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni,
- wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA WEWNĘTRZNEGO

1. Brodzik i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią Aquaparku i obowiązują
w nim przepisy Regulaminu Ogólnego Aquaparku oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem,
tablicami informacyjnymi, znakami oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.
3. Brodzik dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 8 pod ustawiczną opieką i nadzorem rodziców
lub pełnoletnich opiekunów.
4. W brodziku przebywać mogą osoby dorosłe sprawujące ustawiczną opiekę i nadzór nad
korzystającymi z brodzika dziećmi.
5. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania
z brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego
widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
6. Jeśli bezpieczeństwo dziecka tego wymaga opiekun powinien pozostawać z nim w stałym
kontakcie fizycznym.
7. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających z brodzika i Aquaparku, lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
- użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny
widoczny sposób
- wpychania dzieci do brodzika,
- przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,
- przebywać nago,
- skakania i biegania,
- wskakiwania do brodzika z rozbiegu,
- jedzenia i picia,
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

8. Dzieci do lat 3. Przebywające na terenie Aquaparku, w tym korzystające z brodzika, muszą
posiadać na sobie pieluchomajtki do kąpieli.
9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci, ratownicy
i obsługa Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie
stosować się do ich poleceń.
10. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu
brodzika.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW ZE STATKIEM

1. Wodny plac zabaw ze statkiem i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią
Aquaparku i obowiązują w nim przepisy Regulaminu Ogólnego Aquaparku oraz dodatkowo
niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystającego z wodnego placu zabaw ma obowiązek zapoznania się z jego
regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.
3. Wodny plac zabaw dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 12 pod ustawiczną opieką i nadzorem
rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
4. W wodnym placu zabaw przebywać może maksymalnie 40 osób jednocześnie, w tym osoby dorosłe
sprawujące ustawiczną opiekę i nadzór nad dziećmi.
5. Na górnym pokładzie statku może znajdować się maksymalnie 12 osób do lat 12 i 4 osoby dorosłe.
6. Pod pokładem statku może znajdować się maksymalnie 8 osób do lat 12. Wysokość pomieszczenia
pod pokładem statku wynosi 1,35 m.
7. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania
z wodnego placu zabaw i jego atrakcji wodnych oraz przebywania w takim miejscu w wodzie lub
blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
8. Jeśli bezpieczeństwo dziecka tego wymaga, opiekun powinien pozostawać z nim w stałym
kontakcie fizycznym.
9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
innych osób korzystających z wodnego placu zabaw i Aquaparku lub mogących spowodować
nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
- użytkowania wodnego placu zabaw w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny
widoczny sposób
- wpychania dzieci do wodnego placu zabaw,
- przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,
- przebywania nago,
- skakania i biegania,
- wskakiwania do wodnego placu zabaw z rozbiegu,
- jedzenia i picia,
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

10. Dzieci do lat 3. przebywające na terenie Aquaparku, w tym korzystające z wodnego placu zabaw,
muszą posiadać na sobie pieluchomajtki do kąpieli.
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci, ratownicy
i obsługa Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z wodnego placu zabaw są zobowiązane
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
12. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu wodnego
placu zabaw ze statkiem.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI W WODNYM PLACU ZABAW Z OŚMIORNICĄ

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy Regulaminu
Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystając ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem i
tablicami informacyjnymi oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci do lat 12 pod ustawiczną opieką i nadzorem
rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu.
7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- zmuszanie dziecka do wykonywania ślizgu,
- wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
- zjazdu z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, a w szczególności:
okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami,
łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami,
rękawkami i okularkami pływackimi itp.),
- żucia gumy i trzymania w ustach cukierków, lizaków itp.,
- spożywania jakichkolwiek pokarmów czy napojów,
- wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni
w kierunku startu,
- zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.

8. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na
plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi
wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne
pozycje zjazdowe są zabronione.
9. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie.
10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci, ratownicy i
pracownicy Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
11. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu
lądowiska.
12. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI Z MUSZLĄ

1. Zjeżdżalni jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy Regulaminu
Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznanie się z ich
regulaminem i tablicami informacyjnymi oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci do lat 10 pod ustawiczną opieką i nadzorem
rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną
ostrożność.
6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu.
7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- zmuszanie dziecka do wykonywania ślizgu,
- wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
- zjazdu z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, a w szczególności:
okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami,
łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami,
rękawkami i okularkami pływackimi itp.),
- wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni
w kierunku startu,
- zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.

9. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na
plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi
wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne
pozycje zjazdowe są zabronione.
10. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie.
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci, ratownicy i
pracownicy Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
12. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu
lądowiska.
13. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI SŁOŃ

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy Regulaminu
Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystając ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem i
tablicami informacyjnymi oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci do lat 8 pod ustawiczną opieką i nadzorem
rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną
ostrożność.
6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu.
7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- zmuszanie dziecka do wykonywania ślizgu,
- wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
- zjazdu z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, a w szczególności:
okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami,
łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami,
rękawkami i okularkami pływackimi itp.),
- wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni
w kierunku startu,
- zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.

9. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na
plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi
wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne
pozycje zjazdowe są zabronione.
10. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu.
11. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie.
12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci, ratownicy i
pracownicy Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
13. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu
lądowiska.
14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką
odpowiedzialność ponosi użytkownik.
15. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI TRÓJTOROWEJ

 • Długość ślizgu – 19,90 metrów
 • Długość całkowita – 28,80 metrów
 • Długość wanny hamownej – 8,90 metrów
 • Średni spadek – 18,14%
 • Poziom podestu startowego – 3,61 metra
 • Głębokość basenu lądowiska – 20 cm

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy Regulaminu
Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem,
tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z ich regulaminem
i tablicami informacyjnymi oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
5. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników Aquaparku umiejących pływać z
wyjątkiem:

- dzieci do 8 roku życia,
- osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego,
neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
- uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym
zjeżdżalni.

6. Dzieci od 8 do 12 lat mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub
dorosłych opiekunów.
7. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność,
zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce.
8. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
9. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni osobie rezygnującej ze zjazdu.
10. Na podeście startowym przed każdym z trzech torów może przebywać tylko jedna osoba.
11. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rynnie zjazdowej płynie woda. Zjazd na
sucho jest zabroniony.
12. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w
inny widoczny sposób,
- wykonywania ślizgu bez dopływu wody,
- wykonywania ślizgu parami lub w grupach, za wyjątkiem osoby dorosłej z dzieckiem
umieszczonym przed sobą, między nogami w pozycji siedzącej,
- zjeżdżania w pozycji innej niż wskazana na tablicy informacyjnej,
- zjeżdżania dzieciom do lat 8,
- zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu,
- zjazdu z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała osób dokonujących ślizgu,
jak i mogących uszkodzić powierzchnię ślizgową rynny, a w szczególności: okularami,
biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami,
kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i
okularkami pływackimi itp.),
- zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
- nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
- wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni
w kierunku startu (pod prąd),
- biegania i popychania na podeście startowym,
- wbiegania na ślizg celem przyspieszenia szybkości zjazdu,
- blokowania zjazdu innym użytkownikom oraz „spiętrzania” wody,
- przebywanie na podeście startowym i zjeżdżania osobom nietrzeźwym,
- wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne.

13. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są: pozycja na
plecach ze złączonymi nogami, wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma wzdłuż ciała lub
stabilna pozycja siedząca z twarzą zwróconą w kierunku jazdy, z wyprostowanymi nogami.
Przyjętą pozycję należy zachować przez cały czas zjazdu. Dopuszczalna jest pozycja zjazdowa
siedząca osoby dorosłej z dzieckiem umieszczonym przed sobą, między nogami.
14. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni w kierunku oznaczonym
strzałkami.
15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci, ratownicy i
pracownicy Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
16. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu
lądowiska.
17. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZJEŻDŻALNI TRÓJTOROWEJ

1. Na podeście przed elementem startowym każdego z trzech torów ustawia się tylko i wyłącznie
1 osoba.
2. Wizualnie sprawdzić, czy w ślizgu płynie woda.
3. Stosować się do uwag ratownika.
4. Po upewnieniu się, że na wybranym torze zjeżdżalni nie przebywa (zjeżdża) żadna osoba
należy:
- spokojnie wejść na odcinek startowy,
- zająć właściwą pozycję (zgodnie z informacjami zamieszczonymi na tablicy informacyjnej),
tj. usiąść lub położyć się w ślizgu, głową w kierunku pomostu startowego (nogami do przodu
w kierunku jazdy),
- dopuszczalna jest pozycja zjazdowa siedząca osoby dorosłej z dzieckiem umieszczonym
przed sobą, między nogami,
- nogi złączyć razem, niedopuszczalne jest krzyżowanie nóg,
- lekko odepchnąć się rękami od startu lub od drążka,
- zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rynnie,
- przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar pod nogami tak, aby w momencie
jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając
do zderzenia,
- po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić rynnę hamowną w kierunku oznaczonym
strzałkami, tylko i wyłącznie schodami,
- po wyjściu z lądowiska wszelkie zauważone usterki czy spotkania z poprzednikiem zjazdu
wewnątrz ślizgu zgłosić natychmiast ratownikowi.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI ZEWNĘTRZNYCH DLA DZIECI

1. Zjeżdżalnie są integralną częścią Aquaparku i obowiązują na nich przepisy Regulaminu
Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystając ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem i
tablicami informacyjnymi oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci do lat 8 pod ustawiczną opieką i nadzorem
rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną
ostrożność.
6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu.
7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- zmuszanie dziecka do wykonywania ślizgu,
- wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
- zjazdu z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, a w szczególności:
okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami,
łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim i nurkowym (deskami,
rękawkami i okularkami pływackimi itp.),
- wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni
w kierunku startu,
- zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.

9. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na
plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi
wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne
pozycje zjazdowe są zabronione.
10. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie.
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci, ratownicy i
pracownicy Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
12. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu
lądowiska.
13. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANIEN SOLANKOWYCH

1. Wanny solankowe są integralną częścią Aquaparku i przy korzystaniu z nich obowiązują
przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z wanny solankowej ma obowiązek zapoznania się
z regulaminem.
3. Korzystanie z wanny solankowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Każda z wanien solankowych przeznaczona jest dla maksymalnie 12 osób.
5. Głębokość wanny solankowej wynosi ok. 90 cm.
6. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wanien solankowych wyłącznie pod ustawiczną opieką
i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
7. Podczas wchodzenia do wanny solankowej należy zachować szczególną ostrożność.
8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z wanny solankowej.
9. Zabrania się korzystania z wanien solankowych uczestnikom grup zorganizowanych bez
obecności opiekuna.
10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających z wanien solankowych i Aquaparku lub
mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- wchodzenia i wychodzenia z wanien solankowych w inny sposób niż poprzez wyznaczone
wejścia/wyjścia,
- wskakiwania do wanien solankowych,
- użytkowania wanien solankowych , gdy nie ma w nich wody,
- użytkowania wanien solankowych w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną,
borderem lub w inny widoczny sposób,
- wpychania osób do wnętrza wanien solankowych,
- wnoszenia do wanien solankowych jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów,
- przebywania w wannach solankowych w pozycji stojącej lub leżącej,
- wylewania wody z wanien solankowych,
- siadania na obrzeżu niecki wanien solankowych,
- naruszania elementów i wyposażenia wanien solankowych.

11. Nie zaleca się zanurzania głowy i twarzy w wodzie.
12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy
Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z wanien solankowych są zobowiązane
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
13. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie
atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu wydalone z hali basenowej
bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU SOLANKOWEGO
Z ROZTWOREM Z SOLĄ Z MORZA MARTWEGO

 • Powierzchnia basenu: ok. 20 m 2
 • Głębokość wody w basenie: ok. 95 cm
 • Temperatura wody: 36-38oC
 • Stężenie solanki: do 3%

1. Basen solankowy jest integralną częścią Aquaparku i przy korzystaniu z niego obowiązują
przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z basenu solankowego ma obowiązek zapoznania się
z Regulaminem.
3. Korzystanie z basenu solankowego odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wanien solankowych wyłącznie pod ustawiczną opieką
i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
5. Podczas wchodzenia do basenu solankowego należy zachować szczególną ostrożność.
6. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z basenu solankowego.
7. Zabrania się korzystania z basenu solankowego uczestnikom grup zorganizowanych bez
obecności opiekuna.
8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających z basenu solankowego i Aquaparku lub
mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- wchodzenia i wychodzenia z basenu w inny sposób niż poprzez wyznaczone wejście/wyjście,
- wskakiwania do basenu,
- użytkowania basenu, gdy nie ma w nim wody,
- użytkowania basenu solankowego w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, borderem,
liną lub w inny widoczny sposób,
- wpychania osób do wnętrza basenu solankowego,
- wnoszenia do basenu solankowego jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów,
- wylewania wody z basenu solankowego,
- siadania na obrzeżu basenu solankowego,
- naruszania elementów wyposażenia basenu solankowego.

9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy
Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z basenu solankowego są zobowiązane
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
10. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie
atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu wydalone z hali basenowej
bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.

PRZED I PO WYJŚCIU Z BASENU SOLANKOWEGO, PRZED SKORZYSTANIEM Z INNYCH
ATRAKCJI AQUAPARKU – ZWŁASZCZA WANIEN SOLANKOWYCH, NALEŻY KONIECZNIE
OPŁUKAĆ CAŁE CIAŁO POD PRYSZNICEM!

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SUCHEGO PLACU ZABAW

1. Plac zabaw i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią Aquaparku i obowiązują w nim przepisy
Regulaminu Ogólnego Aquaparku oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystającego z placu zabaw ma obowiązek zapoznania się z jego Regulaminem,
tablicami informacyjnymi i znakami oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.
3. Plac zabaw dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 15.
4. Każde urządzenie posiada odrębne przeznaczenie ilościowe i wiekowe:

- bujaki na sprężynie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat,
- potrójny bujak na sprężynie przeznaczony jest dla maksymalnie 6 dzieci w wieku od 2 do 6 lat,
- skośna karuzela jednoosobowa przeznaczona jest dla dziecka w wieku od 6 do 15 lat,
- płaska karuzela jednoosobowa przeznaczona jest dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat,
- piruet przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat,
- ruchoma kładka do ćwiczeń równowagi przeznaczona jest dla 4 dzieci w wieku od 6 do 15 lat,
- huśtawka przeznaczona jest dla maksymalnie 5 dzieci w wieku od 6 do 15 lat,
- zestaw zabawowy z domkiem przeznaczony jest dla maksymalnie 15 dzieci jednocześnie
w wieku od 2 do 6 lat,
- zestaw zabawowy z dwoma wieżami przeznaczony jest dla maksymalnie 15 dzieci jednocześnie w
wieku od 6 do 12 lat.

5. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania
z placu zabaw i jego atrakcji oraz przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego
i sami byli przez niego widziani.
6. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
innych osób korzystających z placu zabaw i Aquaparku lub mogących spowodować nieszczęśliwy
wypadek, a w szczególności:

- wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nieprzeznaczone,
- użytkowania placu zabaw w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny
sposób,
- popychania dzieci na urządzenia,
- przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni, bądź huśtawki,
- korzystania z huśtawek więcej niż jednemu dziecku na każdym urządzeniu,
- zeskakiwania z urządzeń z rozbiegu,
- gry w piłkę czy innej gry zespołowej w miejscu do tego niewyznaczonym,
- jazdy na innym urządzeniu nienależącym do wyposażenia placu zabaw,
- spożywania napojów, bądź jedzenia.

7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci, ratownicy
i personel Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z placu zabaw są zobowiązane bezwzględnie
stosować się do ich poleceń.
8. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEJ RZEKI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

 • DŁUGOŚĆ RZEKI WEWNĘTRZNEJ – 21 m
 • DŁUGOŚĆ RZEKI ZEWNĘTRZNEJ – 36 m
 • PRĘDNOŚĆ MAKSYMALNA – 1 m/sek
 • GŁĘBOKOŚĆ – 1,30 m

1. Sztuczne rzeki są integralną częścią Aquaparku FALA i obowiązują na nich przepisy Regulaminu
Ogólnego Aquaparku oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze sztucznej rzeki ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem,
tablicami informacyjnymi i znakami.
3. Korzystanie ze sztucznej rzeki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Sztuczna rzeka dostępna jest dla wszystkich użytkowników Aquaparku umiejących pływać z
wyjątkiem:

- dzieci do 8 roku życia,
- uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na cembrowinie sztucznej rzeki.

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze sztucznej rzeki wyłącznie pod stałą ustawiczną opieką i
nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
6. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
innych osób korzystających ze sztucznej rzeki i Aquaparku lub mogących spowodować
nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- wnoszenia oraz korzystania ze sztucznej rzeki z przedmiotami, mogącymi spowodować
uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i
obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i
sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami, rurkami itp.),
- zatrzymywania się i stawania wewnątrz sztucznej rzeki,
- chwytania ścian wewnątrz sztucznej rzeki,
- wchodzenia na wyspę wewnątrz sztucznej rzeki,
- nurkowania,
- wchodzenia do rynny sztucznej rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym.

7. Zalecaną pozycją pływacką jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami,
skierowanymi w kierunku płynięcia i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy
zachować przez cały czas płynięcia.
8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy
Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze sztucznej rzeki są zobowiązane bezwzględnie
stosować się do ich poleceń.
9. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze sztucznej
rzeki.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK DEPOZYTOWYCH

1. Na czas korzystania z usług Aquaparku FALA zaleca się pozostawienie rzeczy wartościowych w
szafkach depozytowych znajdujących się za kasami.
2. Przechowywanie rzeczy jest płatne i wynosi 2 zł, jest to opłata jednorazowa niepodlegająca
zwrotowi.
3. Rzeczami wartościowymi w rozumieniu Regulaminu są przedmioty wartościowe oraz
dokumenty.
4. Do przedmiotów wartościowych zalicza się:

- pieniądze krajowe i zagraniczne,
- biżuterię i wyroby jubilerskie,
- karty kredytowe,
- aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy, tablety, zegarki i inne
przedmioty, których wartość przekracza 200 zł.

5. Szafka depozytowa ma wymiary: wysokość 30cm x szerokość 30cm x głębokość 40 cm.
6. Rzeczy o większych gabarytach niż wymiary szafki depozytowej nie mogą być przechowywane.
7. Rzeczy wartościowe przechowywane w depozycie zabezpieczone zostają przed uszkodzeniem,
zniszczeniem i kradzieżą.
8. Szafka depozytowa wyposażona jest w automat wrzutowy oraz w kluczyk.
9. W przypadku zagubienia kluczyka następuje procedura komisyjnego otwierania szafki
depozytowej przez Kierownika Kas lub upoważnionego pracownika recepcji. Rzeczy
przechowywane w depozycie mogą być wydane jedynie osobie składającej depozyt na
podstawie nagrania z monitoringu.
10. Zakazuje się pozostawienia w szafkach depozytowych przedmiotów niebezpiecznych oraz
innych, których posiadanie, wnoszenie na teren lub przechowywanie jest zabronione (m.in.
środki odurzające, broń palna, materiały łatwopalne).
11. Szafki depozytowe są monitorowane.
12. Zamknięcie szafki depozytowej polega na wrzuceniu 2 zł do kasety znajdującej się na
wewnętrznej stronie drzwiczek, zamknięciu szafki poprzez przekręcenie kluczykiem i jego
wyjęcie.
13. Po okazaniu kluczyka w kasach Aqua Park Łódź Sp. z o.o. klient ma obowiązek odebrania
paragonu fiskalnego.
14. Otwarcie szafki depozytowej następuje poprzez włożenie kluczyka i przekręcenie go, w tym
momencie szafka zostaje otwarta, a kluczyk zostaje w drzwiczkach.
15. Za zgubienie kluczyka od szafki depozytowej zostaje pobrana opłata w wysokości 30 zł.
16. W przypadku, gdy szafka depozytowa pozostaje nieopróżniona z chwilą zamknięcia obiektu,
Kierownik Kas lub upoważniony pracownik recepcji wraz z pracownikiem ochrony otwierają
zamkniętą szafkę i po sporządzeniu protokołu o jej zawartości, przekazują ją w bezpiecznej
kopercie do kasy pancernej Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
17. Odbiór rzeczy z kasy pancernej przez osobę uprawnioną możliwy jest w godzinach pracy
obiektu, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru odbioru rzeczy w kasach Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
18. Aqua Park Łódź Sp. z o.o. nie odpowiada za kradzież rzeczy z szafki depozytowej przez osoby
trzecie w przypadku zagubienia kluczyka od szafki depozytowej przez klienta lub pozostawienie
niezamkniętej szafki depozytowej.
19. Skorzystanie z przechowania rzeczy wartościowych w szafkach depozytowych Aqua Parku Łódź
Sp. z o.o. oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEJ FALI

 • Głębokość od 0 do 1,80 m
 • Wysokość fali – 70 cm

1. Sztuczna fala jest integralną częścią aquaparku i obowiązują na niej przepisy regulaminu
ogólnego aquaparku oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze sztucznej fali ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem,
tablicami informacyjnymi i znakami.
3. Sztuczna fala jest włączana w cyklach podanym pod niniejszym regulaminem.
4. Uruchomienie sztucznych fal jest sygnalizowane na minutę przed ich włączeniem zapowiedzią
słowną przez głośniki. Osoby, które nie chcą korzystać ze sztucznej fali proszone
są o opuszczenie niecki.
5. W czasie kiedy sztuczna fala nie jest włączona, niecka podzielona jest na akweny:

- dla nieumiejących pływać – od plaży do liny z pływakami w kolorze czerwonym,
- dla umiejących pływać – od liny z pływakami w kolorze czerwonym do liny z pływakami
w kolorze żółtym.

6. W czasie kiedy sztuczna fala jest włączona cały obszar niecki jest strefą dla umiejących pływać.
7. W czasie kiedy sztuczna fala jest wyłączona, zabronione jest przekraczanie granicy strefy
dla osób nie umiejących pływać.
8. Sztuczna fala jest atrakcją o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków. Korzystanie
ze sztucznej fali odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
9. Sztuczna fala dostępna jest dla wszystkich użytkowników aquaparku umiejących pływać
z wyjątkiem:

- dzieci do 3 roku życia,
- uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na cembrowinie sztucznej fali.

10. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze sztucznej fali wyłącznie pod ustawiczną opieką i nadzorem
rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
innych osób korzystających ze sztucznej fali i aquaparku, lub mogących spowodować
nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- wnoszenia do niecki sztucznej fali jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania ze sztucznej
fali z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami,
biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami,
kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim, nurkowym oraz zabawkami
wypornościowymi (deskami, kółkami, rękawkami, rurkami i maskami do nurkowania, itp.),
- wbiegania i wskakiwania do niecki sztucznej fali z rozbiegu,
- wskakiwania do niecki z brzegu sztucznej fali,
- nurkowania pod lustrem wody,
- wchodzenia do niecki sztucznej fali poza plażą – jedynym miejscem do tego przeznaczonym,
- przekraczania liny z pływakami w kolorze żółtym umieszczonej wzdłuż ściany z mechanizmem
wytwarzającym falę – należy zachować odstęp minimum 1 m.

12. W czasie kiedy sztuczna fala jest włączona w niecce w zakolu koło plaży następuje
załamywanie się i nakładanie na siebie odbitych fal. Jest to miejsce niebezpieczne, w którym
należy zachować szczególną ostrożność i zapewnić dodatkową opiekę dzieciom.
13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy aquaparku.
Wszystkie osoby korzystające ze sztucznej fali są zobowiązane bezwzględnie stosować
się do ich poleceń.
14. W czasie kiedy sztuczna fala jest włączona zabronione jest przebywanie w pobliżu ścian basenu
oraz trzymanie się cembrowiny niecki.
15. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze sztucznej fali.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI

1. Wanny jacuzzi są integralną częścią Aquaparku i przy korzystaniu z nich obowiązują przepisy
Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z jacuzzi ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
3. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Jacuzzi składa się z 2 wanien przeznaczonych dla maksymalnie 12 osób każda oraz 1 wanny
przeznaczonej dla maksymalnie 5 osób.
5. Głębokość jacuzzi wynosi ok. 90 cm.
6. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi
i gastrycznymi powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji
lekarskiej.
7. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod ustawiczną opieką i nadzorem
rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
8. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.
9. Pierwszeństwo komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.
10. Zabrania się korzystania z jacuzzi uczestnikom grup zorganizowanych bez obecności
opiekuna.
11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających z jacuzzi i Aquaparku lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż poprzez wyznaczone
wejścia/wyjścia,
- wskakiwania do jacuzzi,
- użytkowania jacuzzi, gdy nie ma w nich wody,
- użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w
inny widoczny sposób,
- wpychania osób do wnętrza jacuzzi,
- wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów,
- przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej lub leżącej,
- zanurzania głowy i twarzy,
- wylewania wody z jacuzzi,
- siadania na obrzeżu niecki jacuzzi,
- naruszania konstrukcji wyposażenia jacuzzi.

12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy
Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować
się do ich poleceń.
13. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie
atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu wydalone z hali
basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN PLAŻY NATURYSTÓW

1. Przed wejściem na teren Plaży Naturystów należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Po przejściu przez bramkę wejściową należy niezwłocznie zdjąć odzież.
3. Na Plażę Naturystów wstęp mają tylko osoby pełnoletnie.
4. Na terenie Plaży Naturystów zabrania się:

- chodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym oraz obuwiu innym, niż basenowe,
- wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do
rejestrowania obrazu lub dźwięku,
- biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
- wnoszenia i spożywania alkoholu i napojów alkoholowych lub środków odurzających oraz
palenia tytoniu,
- niszczenia wyposażenia,
- naruszania prawa do prywatności innych osób korzystających z Plaży Naturystów,
- nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub
obraźliwe.

5. Opłata za korzystanie z Plaży Naturystów jest zgodna z obowiązującym cennikiem
Aquaparku i stanowi dopłatę do wykupionego minimum 1 godzinnego biletu
indywidualnego w Strefie Basenowej.
6. Naliczenie dopłaty nastąpi automatycznie w momencie pierwszego przekroczenia bramki
w strefie Plaży Naturystów, natomiast rozliczenie tej kwoty musi być uregulowane podczas
rozliczania transpondera w kasie wyjściowej w momencie opuszczenia Aquaparku.
7. Dopłata do biletu uprawnia do wielokrotnego wejścia na Plażę Naturystów w trakcie
wykupionego na wejściu czasu basenowego.
8. W uzasadnionych przypadkach należy skorzystać z przycisku alarmowego znajdującego się
przy wyjściu z plaży naturystów.
9. Niestosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu będzie skutkowało wyproszeniem
z Obiektu.
10. Aquapark zastrzega sobie prawo do zamknięcia Plaży Naturystów w przypadku
niesprzyjających warunków atmosferycznych.
11. Zakup biletu na Plażę Naturystów jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PIASKOWNICY

1. Piaskownica jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują w niej przepisy Regulaminu
Ogólnego Aquaparku oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystającego z piaskownicy ma obowiązek zapoznania się z niniejszym
regulaminem i jego przestrzegania.
3. Piaskownica dostępna jest wyłącznie dla dzieci pod ustawiczną opieką i nadzorem rodziców
lub pełnoletnich opiekunów.
4. Jeśli bezpieczeństwo dziecka tego wymaga opiekun powinien pozostawać z nim w stałym
kontakcie fizycznym w piaskownicy.
5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających z piaskownicy, lub mogących spowodować
nieszczęśliwy wypadek.
6. Na terenie piaskownicy obowiązuje zakaz jedzenia i picia.
7. Dzieci do lat 3. przebywające na terenie Aquaparku, w tym korzystające z piaskownicy,
muszą posiadać na sobie pieluchomajtki. Zabrania się, aby dzieci przebywały nago
w piaskownicy.
8. Na terenie piaskownicy nie należy pozostawiać żadnych śmieci.
9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci, ratownicy
i obsługa Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z piaskownicy są zobowiązane
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
10. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu
piaskownicy.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

1. Siłownia Zewnętrzna jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują w niej przepisy
Regulaminu Ogólnego Aquaparku oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Z siłowni mogą korzystać osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 roku życia, które osiągnęły co
najmniej 140 cm wzrostu.
3. Dzieci poniżej 14. roku życia mogą korzystać z urządzeń tylko pod opieką osoby dorosłej.
4. Urządzenia siłowni przeznaczone są do treningu rekreacyjnego.
5. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia. Zabrania się wykonywania
ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych, jak również podejmowania się samodzielnej naprawy
urządzeń. Usterki należy zgłaszać do obsługi Aquaparku.
6. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją, która jest przymocowana na każdym
urządzeniu, a ich intensywność dopasować do indywidualnej kondycji i stanu zdrowia.
7. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
8. Z powodu nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu mogą wystąpić kontuzje lub urazy.
9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
innych osób korzystających z siłowni, lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek.
10. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu siłowni
przez uprawnionych pracowników Aquaparku.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

SEZONOWEJ ZJEŻDŻALNI DMUCHANEJ „DŻUNGLA”

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Ogólnego
oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystając ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem
i tablicami informacyjnymi oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla dzieci od 4 do 14 lat pod ustawiczną opieką i nadzorem rodziców lub
pełnoletnich opiekunów.
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu.
7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku lub mogących spowodować nieszczęśliwy
wypadek, a w szczególności:

• zmuszanie dziecka do wykonywania ślizgu,
• wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
• zjazdu z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenie ciała,
a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami,
bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem
pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi itp.),
• wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni
w kierunku startu,
• zatrzymywania się oraz wstawania na ślizgu zjeżdżalni.
• wchodzenia na zjeżdżalnię w obuwiu,
• żucia gumy i trzymania w ustach cukierków, lizaków itp.,
• spożywania jakichkolwiek pokarmów czy napojów,
• skakania przy wejściu oraz zeskakiwania ze ścian zjeżdżalni,
• wchodzenia, zabawy i wieszania się na obrzeżach zjeżdżalni, ścianach, siatkach
zabezpieczających czy wspinania na dach atrakcji, ani inne części nie przeznaczone do użytku.

9. Osoby czekające na zewnątrz musza znajdować się przynajmniej 1,5 m od wejścia, dmuchawy, kabli
lub agregatora doprowadzających prąd do urządzenia zjeżdżalni,
10. Użytkownicy muszą niezwłocznie opuścić zjeżdżalnią, jeżeli zaczyna uchodzić z niej powietrze.
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci, ratownicy
i pracownicy Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie
stosować się do ich poleceń.
12. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi.
13. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SEZONOWEJ ZJEŻDŻALNI DMUCHANEJ „REKIN”

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej przepisy Regulaminu
Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dziecka korzystając ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem
i tablicami informacyjnymi oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci od 3 do lat 10 pod ustawiczną opieką
i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną
ostrożność.
6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu.
7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

• zmuszanie dziecka do wykonywania ślizgu,
• wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
• zjazdu z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenie ciała,
a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami,
bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i
sprzętem pływackim i nurkowym (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi
itp.),
• wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po
zjeżdżalni w kierunku startu,
• zatrzymywania się oraz wstawania na ślizgu zjeżdżalni.
• wchodzenia na zjeżdżalnię w obuwiu,
• żucia gumy i trzymania w ustach cukierków, lizaków itp.,
• spożywania jakichkolwiek pokarmów czy napojów,
• skakania przy wejściu oraz zeskakiwania ze ścian zjeżdżalni,
• wchodzenia, zabawy i wieszania się na obrzeżach zjeżdżalni, ścianach, siatkach
zabezpieczających czy wspinania na dach atrakcji, ani inne części nie przeznaczone
do użytku.

9. Osoby czekające na zewnątrz musza znajdować się przynajmniej 1,5 m od drzwi/wejścia,
dmuchawy, kabli lub agregatora doprowadzających prąd do urządzenia zjeżdżalni,
10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci, ratownicy
i pracownicy Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane
bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
11. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi.
12. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni.